FORMACIÓ PRL INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES

Els recordem que el proper dia 1 d’octubre de 2022 finalitza el termini per a la realització de la formació prevista en la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo que, entre d’altres estableix els continguts formatius mínims en matèria de prevenció de riscos laborals per a les persones treballadores del sector del metall.

Aquesta formació ha de tenir un mínim de 6 hores per al personal directiu i d’oficines, de 20 hores per al personal de producció i/o manteniment, de 50 hores per a treballadors amb funcions preventives.

A partir d’aquesta data, no tenir la formació realitzada serà constitutiu de falta, que pot ser sancionat per a la inspecció de treball, que, segons hem pogut saber, està preparant una campanya en aquest sentit.

Per tant, els aconsellem posar-se en contacte amb el seu servei de prevenció aliè per a dur les accions que s’hagin de realitzar.

ENLLAÇ RES. 7 DE JUNY DE 2017

LES NOVES COTITZACIONS DELS AUTÒNOMS

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 504/2022,pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, per actualitzar-ne la regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms.

Aquesta norma:

Horaris 3T 2022 Gabinet Permar SL

Durant el mes de juliol, els atendrem en horari habitual, de 8 a 2 del matí i de 3 a 6 de la tarda. Els divendres de 8 a 2/4 de 3 de la tarda.

El mes d'agost farem horari d'estiu, des del dia 1 i fins el 7 de setembre. Els atendrem de 8 del matí a 3 de la tarda.

A partir del 12 de setembre, el nostre horari tornarà a ser l'habitual

Dies festius del trimestre:

15 d'agost

8 i 9 de setembre: Festes locals

Dies festius - Revetlla Sant Joan - Festes locals

Recordin que, el proper dijous dia 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a 2 de la tarda, en motiu de la revetlla de Sant Joan.

El divendres dia 24 és festiu a tots els efectes.

Preguem que ho tinguin en compte  a l’hora de fer les previsions convenients.

Festes locals Olot 2023

Els informem que l’Ajuntament d’Olot ha proposat els dies 7 i 8 de setembre del 2023 com a festes locals.

Els desitgem que gaudeixin d’una molt bona revetlla, amb molta cura per l’elevat risc d’incendis.

EL CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ REGULA EL CONTRACTE INDEFINIT ADSCIRT A OBRA.

El BOE del passat 17/05/2022 va publicar la Res. de 3/05/2022, per la qual s'afegeix un article 24 bis al conveni general del sector de la construcció i que resumim perquè en tinguin coneixement:

L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT adscrit a obra es pot extingir per motius inherents a la persona treballadora, amb independència del nombre de persones treballadores afectades, i no és aplicable aquest tipus d'extinció de les persones treballadores que formen part del personal d'estructura ni a aquelles amb contractes indefinits subscrits abans del 31 de desembre de 2021

Són contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció.

EL PROCÉS DE PROPOSTA DE RECOL·LOCACIÓ I FORMACIÓ serà a càrrec de l'empresa, realitzant-lo per la Fundació Laboral de la Construcció, directament per l'empresa o mitjançant una entitat especialitzada, dins de la jornada ordinària o fora considerant aquestes hores temps de treball ordinari. Es pot fer abans de finalitzar l'obra.

Durada màxima: 20 hores

FI D'OBRA I SERVEIS

L'acabament terminació real, verificable i efectiva dels treballs desenvolupats.

La disminució real del volum dobra acreditada

La paralització, definitiva o temporal, per causa imprevisible per a lempresa i aliena a la seva voluntat.

LA FINALITZACIÓ ES COMUNICARÀ: A la representació legal de les persones treballadores, a la comissió paritària del conveni o als sindicats representatius del sector en un rermini de preavís de 5 dies.

PROPOSTA DE RECOL·LOCACIÓ

MOTIUS D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE per motius inherents a la persona treballadora: (prèvia oferta de recol·locació)

CRITERIS DE PRIORITAT O PERMANÈNCIA:

RESPOSTA DE LA PERSONA TREBALLADORA

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Assetjament sexual a l'empresa

Tal com els vàrem informar en circular del 28/03/2022, les empreses han d’utilitzar mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

En aquests moments ja és obligatori per a aquelles empreses que tenen una plantilla igual o superior a 25 persones treballadores.

Entre d’altres, cal aplicar les mesures següents:

Els recomanem posar-hi fil a l’agulla, i de manera immediata, per a aquelles empreses que ja han de tenir el protocol establert obligatòriament.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ

Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig  

Condicions:

Col·lectius:

Import

Termini:

Del 2 de juny de 2022 a les 9:00 hores al 30 de setembre de 2022 a les 15.00 hores.

La presentació telemàtica pel Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat),

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category=7610da42-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

QUI ÉS UN FALS AUTÒNOM?

No hi ha una definició legal per a aquesta figura, però establirem que un fals autònom és una persona la relació de la qual amb l'empresa compleix tots els requisits per considerar-se com a treballador per compte d'altri, però aquesta s'ha configurat mitjançant una prestació de serveis com a autònom enquadrat al RETA.

Com podem determinar si una persona és un fals autònom?

  1. El fals autònom exerceix les seves funcions acatant les directrius empresarials, no de manera lliure.
  2. La retribució salarial que rep el treballador és determinada per l'empresa.
  3. Hi ha una relació clara de dependència amb l'empresa.
  4. El treballador fa servir els mitjans de producció de l'empresa o s'atén les estratègies empresarials de l'organització per a la qual treballa.

Exemples:

Autònom:

Un fuster encarrega fer la cuina d’un client a un autònom. Li dona un disseny i estableix els materials que ha d’utilitzar. Finalment li dona un dia de finalització dels treballs.

Acabats els treballs l’autònom factura segons les seves tarifes.

Fals autònom:

Un fuster encarrega fer la cuina d’un client a un autònom. Li dona un disseny i li diu que ja pot començar a tallar la fusta segons els plànols, que quan acabi comenci a vernissar, que demà al matí quan comencin la jornada aniran amb un treballador de l’empresa i l’empresari a desmuntar la cuina vella, després aniran a dinar seguiran fins acabar la jornada.

Acabats els treballs l’autònom factura al preu hora que han quedat amb l’empresari.

Vist això la diferenciació entre el fals autònom i l’autònom està en veure si està o no integrat en l’estructura productiva de l’empresa. Estar-ho determina ser fals autònom.

Qui és autònom econòmicament depenent?

L’autònom que, complint els requisits per a no ser considerat fals autònom, factura el 75% o més de la seva facturació a un mateix client.

En aquest sentit, l’autònom de l’exemple anterior seria un TRADE, o autònom econòmicament depenent, si anés fent encàrrecs per la mateixa empresa i no tingués cap treballador a càrrec seu.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Està prohibit acomiadar?

La “prohibició d’acomiadar” va aparèixer per primer cop al Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, en què s'establia que les causes que poguessin justificar un ERTO COVID (fos de Força Major o ETOP) no podien servir de base per acomiadar persones treballadores, però no prohibia l’amortització de llocs de treball per causes que no estiguessin vinculades al virus SARS-CoV-2.

Durant aquests mesos, els diferents Tribunals han anat definint que:

Conclusió: Es qualifiquen d'improcedents tots  els acomiadaments en què la causa està directament vinculada a la situació de pandèmia.

El Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, es tornen a limitar les causes d’acomiadament, per a les empreses que accedeixin a ajudes econòmiques directes per pal·liar l’augment de despesa energètica o a les que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic.

L’empresa rep ajudes directes per causes relacionades amb el preu de l’energia o si decideix acollir-se a un ERTO per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, té prohibit acomiadar per aquests motius fins el 30 de juny de 2022.

Per tots els altres motius, l’empresa té dret a procedir a un acomiadament igualment com hi tenia dret abans de la pandèmia.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

FESTES LABORALS 2023

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents:

Al territori d'Aran, el dia 26 de desembre queda substituïda per la de 17 de juny.

De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

A més de les festes esmentades, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.