IPC INTERANUAL 2021

Segons va publicar l'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA el passatdivendres, l'IPC interanual del 2021 s'ha establert en els percentatges següents:


Catalunya: 6,1 %


Espanya: 6,5 %


Quedem a la seva disposició.

LA REFORMA DE LES PENSIONS

Resumim tot seguit les principals novetats en matèria de jubilació, vigent des del dia01/01/2022, recordant-los que per a l’aplicació d’aquesta legislació convé un estudi enprofunditat de cada cas.


Nota prèvia: En negre, la legislació que ja era vigent. En vermell les novetats.

Jubilacions anticipades Involuntàries:

Situacions d’accés:

Jubilacions anticipades voluntàries:

Norma transitòria:

Es manté legislació actual si:

Complement de demora:

Unificació: Independentment del període cotitzat, cada any d’endarreriment de la pensió,
s’incrementa un 4%, que es pot percebre en pagament únic o combinant les dues
fórmules (pendent de regulació).

Jubilació activa:

Viduïtat en parelles de fet:

Altres generals pensions:

LA REFORMA LABORAL

Resumim tot seguit els aspectes més destacables de la reforma laboral publicada en el RD Llei 32/2021,amb l’advertiment que estem procedint al seu estudi en profunditat ja que hi ha moltes qüestionsinconcretes i amb necessitat d’aclariment.

NOUS CONTRACTES FORMATIUS:


Formació en alternança:

Pla formatiu individual.
No possible si la persona ja havia treballat més de tres mesos en el lloc de treball.
No nocturn ni a torns - No hores extres ni complementàries - No període de proves.

De pràctica professional.

CONTRACTES:

No entra en vigor fins el 30/03/2022: (vacatio leguis)

NOVES MODALITATS DE CONTRACTES:

Circumstàncies producció

CONTRACTES: (II)

Substitució

Sancions per a contractes temporals: Es produeix una infracció per a cada contracte en frau de llei. Fins ara era una infracció per al conjunt de contractes mal fets.

Fix discontinu:

Contractes indefinits adscrit a obres de construcció: (Abans fixos d’obra)

SUBCONTRACTACIÓ D'OBRES I SEVEIS:

Conveni: L’empresa subcontractista ha d’aplicar el de l’empresa on desenvolupa l’activitat, excepte si tenen conveni propi.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

ERTO’s:

ECONÒMIC, TÈCNIC, ORGANITZATIU I PRODUCTIU - ETOP

FORÇA MAJOR:

En tots els ERTO:

MECANISME RED

ERTO i RED