MESURES URGENTS: ERTO_AUTÒNOMS_MALATIA GREU DE MENORS_ ATUR

Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

En resumim el seu contingut per al seu coneixement, advertint-los que aquest document només és informatiu. Per això Gabinet Permar resta a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte o per si els cal ampliació. Poden trobar el text de la norma clicant en aquest enllaç

La mesura s'estableix per als treballadors autònoms inclosos al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, que estiguessin d'alta en aquests règims i vinguessin percebent el 28 de febrer de 2022 alguna de les prestacions per cessament d'activitat previstes als articles 10 i 11 del RDL 18/2021.

Consistirà en una exempció de l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social i per formació professional de:

Prestació extraordinària per cessament d'activitat (art. 2 RDL 2/2022)

Per als treballadors autònoms afectats per la suspensió de lactivitat, es manté a partir de l1 de març de 2022 la prestació extraordinària per cessament dactivitat, la qual tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant el dret a la mateixa el darrer dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta darrera data fos anterior.

ERTES COVID:

Els ERTES regulats pel Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, vigents a 24 de març de 2022, s'estenen fins al 31 de març de forma automàtica.

Exoneracions a les cotitzacions:

ATUR DE LES PERSONES TREBALLADORES EN ERTO:

Durant el mes de març es manté el 70% de la base reguladora, recuperables i sense necessitat de carència.

Es prolonga un mes més la prestació extraordinària per a les persones amb contracte fix discontinu.

PLA MECUIDA:

El Pla MECUIDA se n'estén la vigència fins al 30 de juny.

CURA DE MENORS AMB CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU:

Aquelles persones que percebien la prestació per cura de fills o persones subjectes a guarda amb finalitats d'adopció o acollida amb caràcter permanent per càncer o malaltia greu i que se'ls hagués extingit abans de l'1 de gener de 2022, en haver complert els 18 anys el menor amb anterioritat a aquesta data, podrà tornar a sol·licitar la reducció de jornada i la seva corresponent prestació, sempre que segueixin acreditant els requisits per accedir-hi i el fill, filla o persona que hagi estat subjecta a guarda amb fins d'adopció o acolliment de caràcter permanent a càrrec seu encara no hagi complert 23 anys, ja que des de l'1 gener aquesta prestació s'estén per sobre de la majoria d'edat fins als 23 anys, en cas de persistir la situació.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2022

RD. 152/2022, de 22 de febrer

Avui 23 de febrer, el BOE publica el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2022.

En resumim el seu contingut per al seu coneixement, advertint-los que aquest document només és informatiu. Per això Gabinet Permar resta a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte o per si els cal ampliació. Poden trobar el text de la norma clicant en aquest enllaç

Imports SMI 2022

Aquest salari és en diner i no pot ser reduït per retribució en espècie.

A aquest salari cal afegir-hi tots els complements salarials fixats en funció de les condicions personals del treballador, a la feina feta o a la situació i resultats de l'empresa.

No cal revisar el salari a les persones treballadores que en còmput anual percebin un import superior a aquest SMI per 14 pagues anuals, o sigui, 14.000 €/any.

Persones eventuals i temporeres

Si el contracte és inferior a 120 dies, han de percebre un mínim diari de 47,36 €, que inclou la part proporcional de diumenges i festius i pagues extraordinàries.

També han de percebre mensualment la p. Proporcional de les vacances i el contracte no coincideix amb el període de vacances de l’empresa.

Persones empleades de la llar

Si treballen per hora, percebran un salari mínim de 7,82 €/hora.

CALENDARI LABORAL ANUAL

Com cada any, els recordem que l'art. 34.6 de l'Estatut dels Treballadors disposa que «anualment l'empresa elaborarà el calendari laboral, i se n'ha d'exposar un exemplar en un lloc visible de cada centre de treball».

L’incompliment d’aquesta obligació es considera una infracció lleu, pel que la sanció estaria entre els 30,05 i 300,51 euros.

A TENIR EN COMPTE:

Els representants dels treballadors, tenen dret a ser consultats i emetre informe amb caràcter previ a la seva elaboració.

L'empresari té l'obligació de sol·licitar aquest informe.

En el calendari laboral no es poden introduir modificacions substancials de les condicions de treball.

CONTINGUT:

Els dies de treball a l'any i les hores de feina de cada dia, és a dir, la jornada de treball. El calendari laboral es fixa en còmput anual.

Els diumenges i mitjos dies addicionals de descans setmanal, o descans substitutori.

Les festes laborals.

Els ponts.

Les vacances anuals, si són generals i la data del gaudi.

L´horari de treball.

Als efectes de facilitar-los la confecció d’aquest calendari, hem confeccionat dos models en excel poden demanar-nos o baixar-se directament del Portal empresa.