FESTES LABORALS 2023

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents:

Al territori d'Aran, el dia 26 de desembre queda substituïda per la de 17 de juny.

De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

A més de les festes esmentades, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

ÚS DE LA MASCARETA II

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, BOE DE 19/04/2022.

Resumim tot seguit els aspectes més destacats de la norma publicada aquest matí al butlletí Oficial de l’Estat.

En relació a l’ús de la mascareta:

No serà obligatori l’ús de la mascareta per aquelles persones que tinguin alguna patologia que pugui resultar agreujada a causa de la seva utilització. Tampoc l’utilitzaran persones discapacitades, dependents, sense autonomia per atreure’s la mascareta, ni en aquelles situacions en què l’ús de la mascareta resulti incompatible.

En tots els altres espais la mascareta no és obligatòria, el que no vol dir que no es pugui o que no s’hagi de seguir portant.

És per això que els aconsellem que no en prescindeixin i que demanin al seu servei de prevenció que els faci un informe en relació als llocs de treball que l’han de portar i els que no.

Els recordem que, malgrat que portar la mascareta no sigui obligatori, poden obligar a les persones treballadores a dur-la, igual que podem fer dur un vestuari logotipat o establim alguna altra obligació dins de l’empresa.

Per a qualsevol dubte, ampliació o aclariment, restem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

ÚS DE LA MASCARETA

La RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, suprimeix l’obligatorietat de portar mascareta dins el centre per als alumnes dels cicles d'educació primària i d'educació secundària, sense que es faci referència a res més.

Per tant, segueix vigent la normativa respecte l’ús la mascareta en centres de treball, restaurants, comerços i tots els llocs i situacions en què era obligatori.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal d’aquest despatx. L’atendrem gustosament.

NORMES DE COTITZACIÓ 2022

Per al seu coneixement i efectes, els resumim els aspectes més importants de l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, publica les normals de cotització, amb efectes retroactius des del 01 de gener de 2022.

RÈGIM GENERAL:

Bases:

S’estableix una base màxima de 4.139,40 € i una base mínima e 1.166,70 €, amb les següents excepcions: Pel grup de cotització 1(Enginyers i llicenciats i personal d’alta direcció), la base mínima és de 1.629,30 €, per al grup 2 (Enginyers tècnics, pèrits i ajudats titulats), de 1.351,20 € i per al grup 3 (caps administratius i de taller)1.1175,40 €.

Tipus de cotització:

Els contractes de Règim general de durada determinada de menys de 30 dies tenen una cotització addicional del 27,53 €, excepte els de substitució.

Els contracte de formació i aprenentatge i formatius en alternança, cotitzen 56,71 € per contingències comunes, 6,51 € per contingències professionals i 3,59 € per FOGASA. Si procedeix cotitzar atur: 7,05%

Contractes a temps parcial, base mínima cotització per hores:

AUTÒNOMS

Nota: En el RETA hi ha especificitats per a col·lectius i situacions diverses. Consultar.

Tipus de cotització:

EMPLEADES DE LA LLAR

S’estableix la nova relació de salaris i la seva corresponent base de cotització. Poden consultar-nos o els hi facilitarem, si és del seu interès.

Tipus de cotització:

Quedem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

Línia d’ajuts: Activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Beneficiaris:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, bars,
restaurants i cafeteries, incloses i donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que varen ser afectades per la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Termini de presentació:

De d’avui i fins el 3 de maig a les 14:00 hores.

Import de l’ajut:

Sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

Quedem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

CALENDARI SEGON TRIMESTRE 2022

Els informem de quin serà el nostre horari d'atenció al client durant aquest 2n trimestre:

Els dies en groc, aquest despatx romandrà tancat.

Els dies 14 d'abril i 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a les 2 de la tarda.

Disculpin les molèsties.