QUI ÉS UN FALS AUTÒNOM?

No hi ha una definició legal per a aquesta figura, però establirem que un fals autònom és una persona la relació de la qual amb l'empresa compleix tots els requisits per considerar-se com a treballador per compte d'altri, però aquesta s'ha configurat mitjançant una prestació de serveis com a autònom enquadrat al RETA.

Com podem determinar si una persona és un fals autònom?

  1. El fals autònom exerceix les seves funcions acatant les directrius empresarials, no de manera lliure.
  2. La retribució salarial que rep el treballador és determinada per l'empresa.
  3. Hi ha una relació clara de dependència amb l'empresa.
  4. El treballador fa servir els mitjans de producció de l'empresa o s'atén les estratègies empresarials de l'organització per a la qual treballa.

Exemples:

Autònom:

Un fuster encarrega fer la cuina d’un client a un autònom. Li dona un disseny i estableix els materials que ha d’utilitzar. Finalment li dona un dia de finalització dels treballs.

Acabats els treballs l’autònom factura segons les seves tarifes.

Fals autònom:

Un fuster encarrega fer la cuina d’un client a un autònom. Li dona un disseny i li diu que ja pot començar a tallar la fusta segons els plànols, que quan acabi comenci a vernissar, que demà al matí quan comencin la jornada aniran amb un treballador de l’empresa i l’empresari a desmuntar la cuina vella, després aniran a dinar seguiran fins acabar la jornada.

Acabats els treballs l’autònom factura al preu hora que han quedat amb l’empresari.

Vist això la diferenciació entre el fals autònom i l’autònom està en veure si està o no integrat en l’estructura productiva de l’empresa. Estar-ho determina ser fals autònom.

Qui és autònom econòmicament depenent?

L’autònom que, complint els requisits per a no ser considerat fals autònom, factura el 75% o més de la seva facturació a un mateix client.

En aquest sentit, l’autònom de l’exemple anterior seria un TRADE, o autònom econòmicament depenent, si anés fent encàrrecs per la mateixa empresa i no tingués cap treballador a càrrec seu.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Està prohibit acomiadar?

La “prohibició d’acomiadar” va aparèixer per primer cop al Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, en què s'establia que les causes que poguessin justificar un ERTO COVID (fos de Força Major o ETOP) no podien servir de base per acomiadar persones treballadores, però no prohibia l’amortització de llocs de treball per causes que no estiguessin vinculades al virus SARS-CoV-2.

Durant aquests mesos, els diferents Tribunals han anat definint que:

Conclusió: Es qualifiquen d'improcedents tots  els acomiadaments en què la causa està directament vinculada a la situació de pandèmia.

El Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, es tornen a limitar les causes d’acomiadament, per a les empreses que accedeixin a ajudes econòmiques directes per pal·liar l’augment de despesa energètica o a les que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic.

L’empresa rep ajudes directes per causes relacionades amb el preu de l’energia o si decideix acollir-se a un ERTO per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, té prohibit acomiadar per aquests motius fins el 30 de juny de 2022.

Per tots els altres motius, l’empresa té dret a procedir a un acomiadament igualment com hi tenia dret abans de la pandèmia.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.