Complement de paternitat per a pares

Augmenti la pensió de jubilació fins un 15%!

De l’1 de gener de 2016 al 4 de febrer de 2021, va estar vigent una norma legal que permetia a les dones que se’ls aprovava una pensió contributiva (jubilació no anticipada per voluntat del treballador, incapacitat permanent o viduïtat), percebre un complement del 5% si havien tingut dos fills, del 10% si n’havien tingut dos i del 15% si n’havien tingut tres o més.

A partir de la Directiva Europea relativa a l’aplicació progressiva de la igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i de diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i d’altres espanyols que han aplicat aquests principis, tots els homes que es varen jubilar a l’edat legal, o a qui se’ls va reconèixer una invalidesa o se’ls va aprovar una viduïtat, de l’1 de gener de 2016 al 4 de febrer de 2021, tenen dret a demanar aquest complement.

És per això que, si es dona el cas que vostè és una d’aquestes persones o en coneix alguna que compleix aquests requisits, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres, per a poder sol·licitar el seu dret a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Per posar un exemple, un home que es jubilés en les dates anteriors i que tingui una pensió bruta de 950 €, i hagués tingut dos fills mes, passaria a cobrar un brut de 1.045 € bruts mensuals, el que suposa un increment anual de la pensió de jubilació de 1.330 €.

Per qualsevol ampliació, aclariment o gestió, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres!

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Contractació temporal a l'administració pública

L’administració pública té temporalitat que supera el 31% i que és més elevada que la del sector privat.

Amb la legislació actual, que pretén posar fi als contractes temporals irregulars, quines són les opcions de contractació de l’administració pública?

S’han suprimit els contractes temporals d’obra i servei determinat.

S’ha establert un nou contracte temporal per circumstàncies de la producció, que es poden subscriure amb una causalitat molt limitada i que poden tenir una durada màxima de 6 mesos.

Novetats al contracte per substitució, que permet més flexibilitat, per a cobertura de vacants, remetent-nos a Llei 20/2021.

Alternatives a temporals:

Fix discontinu: La limitació màxima està en la tassa de reposició. Es pot demanar ampliació de la tassa de reposició que encara no està determinada legalment.

DT 5a RDL 32/2021 – Permet la contractació temporal per a les administracions públiques per a executar el pla de recuperació, transformació i resiliència, i la necessària per a la execució de programes temporals finançats amb fons europeus. (PERTE...). La limitació està vinculada la durada del projecte, obre o servei. No s’estableix indemnització, però semblaria legalment correcte pensar en la de 12 dies.

DA9 Llei 3/2015.- Permet els contractes temporals per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral en el marc dels programes d’activació de l’ocupació. (sobretot la fan servir les administracions locals).

Les administracions poden convocar un sistema de concurs extraordinari per a estabilitzar l’ocupació de totes aquelles places que estan ocupades interinament i de manera ininterrompuda abans de 01/01/2016.

Quines són les irregularitats i quines conseqüències tenen:

Art. 15 ET .- Entén que cal la conversió a indefinits tots els contractes que poden ser irregulars.

Aquests contractes, fins ara estaven emmarcats en la figura d’indefinits no fixes, figura que sembla no poder utilitzar-se en els cassos de subrogació, però si en els cassos de frau en la contractació, segons està establint la jurisprudència.

DA 17 de l’EBEP.- Estableix sancions per als contractes indefinits no fixos i compensacions econòmiques quan es superen els terminis màxims de permanència.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Control horari - Registre de la jornada

La sentència 22/2022 de l’Audiència Nacional de 15 de febrer de 2022, posa en dubte la validesa del format paper per a complir correctament amb l’obligació del registre de la jornada.

A partir d’aquesta sentència s’han generat molts articles sobre la validesa del format paper, considerant-se, de forma general, que el registre de la jornada en paper és correcte sempre que es compleixin els requisits que estableix la llei, i amb el paper, això es fa difícil.

Per tant, els aconsellem que el registre de la jornada es faci per mitjans informàtics.

En el mercat hi ha molts i variats programes de fitxatge, cadascun dels quals té els seus avantatges i els seus inconvenients, un dels quals tenir al dia les dades de les persones treballadores.

L’empresa VunKers IT Expeerts, de Lleida, és una de les que té al mercat un programa de registre de la jornada, que ofereix connexió amb el nostre programa de nòmines. D’aquesta manera, no cal entrar el la persona treballadora al programa, ni donar-la de baixa quan es rescindeix la relació laboral, perquè obté les dades del nostre programa.

La solució és de fitxatge multi dispositiu, control de visites externes a l’empresa, sol·licitud de vacances, calendari i saldo de vacances i múltiples opcions configurables.

Si és del seu interès, contactin amb nosaltres per tal que puguem ajudar-los a prendre la decisió que més els pot convenir.

Veure vídeo

BAIXES I ALTES AUTOMÀTIQUES PER COVID-19

Els informem que davant l’alta transmissió, la Generalitat de Catalunya ha simplificat el procés de baixa per covid-19.

Es pot demanar la incapacitat temporal quan la persona no pugui treballar o teletreballar perquè es troba malament i tingui simptomatologia compatible amb covid-19 (tos, febre, miàlgies, malestar general,...). Al web no cal adjuntar informe mèdic ni prova positiva.

La baixa es genera automàticament per un període de 5 dies. Si la persona millora pot demanar l’alta abans, posant-se en contacte amb el seu CAP. Si empitjora ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària.

Com demanar-la?

Programació per motius o des de La Meva Salut.

Entrar en l’apartat 'Baixes laborals: símptomes COVID-19', o al requadre 'Baixa laboral.

Regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació

Segueixen algunes pinzellades informatives de la Llei 12/2022, de 30 de juny, per la qual es regulen els plans de pensions:

Objectius:

Eines:

Tot i que les aportacions als plantes de pensions poden tenir més import, s'estableix que la desgravació fiscal es limita a una reducció de 1.500 € anuals de la base imposable.

Les empreses que facin aportacions a plans de pensions per als treballadors gaudiran d'una reducció de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social.

L'impost sobre societats incorpora una deducció en la quota íntegra del 10 per cent per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor dels treballadors.

Aquesta llei entra en vigor el dia d'avui, 2 de juliol de 2022.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.