23/11/2020 - MESURES PER A CONTENIR EL BROT DE COVID-19 A CATALUNYA.

Data de publicació: 11/21/2020

PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DE LES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE COVID-19 A CATALUNYA.

RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre

 

Resumim tot seguit els aspectes més importants de la Resolució SLT/2983/2020.

Es limita l'entrada i sortida de persones del perímetre de Catalunya, excepte:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. Complir d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. Assistència a classe.
 4. Retorn a la residència habitual/familiar, per necessitat justificada i inajornable.
 5. Assistència de persones vulnerables.
 6. Anar a entitats financeres i d'assegurances o benzineres en territoris limítrofs.
 7. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 8. Renovacions de permisos i documentació oficial i tràmits inajornables.
 9. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 10. A causa de força major o situació de necessitat.
 11. Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

 

De divendres a les 06:00  dilluns a les 06:00:

 • No es pot canviar de terme municipal, amb les excepcions del punt anterior.
 • Es permet anar a municipis limítrofs per a realitzar activitat física i esportiva.
 • Es permeten els desplaçaments per a competicions esportives autoritzades.
 • No restricció de la circulació en trànsit de transport de mercaderies.

 

Desplaçaments personals

 • Es recomana no desplaçar-se fora del domicili i respectar les mesures de protecció.
 • Es recomana adoptar estratègia de desplaçaments de “bombolles de convivència” o “bombolla ampliada”.

 

Mobilitat nocturna

Prohibits els desplaçaments i la circulació entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, excepte:

 • Assistència sanitària, o veterinària o, anar a la farmàcia, per urgència.
 • Anar la feina i fer desplaçaments per qüestions de feina.
 • La mobilitat de professionals o voluntaris per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida en els serveis de restauració de conformitat amb l'apartat 5.
 • Cura de persones vulnerables per motius inajornables.
 • Per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior.
 • Per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Cura de mascotes i animals de companyia entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual.
 • Circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • Vehicles que passin per Catalunya, si tenen origen i destí fora de Catalunya o per a transport de mercaderies.

 

Horaris de tancament

 • En general: de les 06.00 hores a les 21.00 hores, en general
 • Restauració: de les 06:00 hores a les 21:30 hores, per a consum a l'establiment.
 • Activitats culturals i recollida en establiments de restauració: de les 06.00 hores a les 22.00 hores.
 • Restauració a domicili: de les 06.00 hores a les 23.00 hores.
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics: han d’estar tancats entre les 21.00 i les 06.00 hores, excepte activitats de caràcter essencial.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores i cal:

 • Mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima, o proporció d’EPI’s.
 • Netejar i desinfectar adequadament, garantir la ventilació i limitar aforaments.
 • Tenir disponible aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants.
 • Ús de mascareta obligatori a la feina en espais d'ús públic o quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, no cal ús de la mascareta mentre la persona no es mou del seu lloc de treball.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • Màxim de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes a l’espai públic, excepte sortides escolars.
 • S’exceptua de la prohibició de reunió: treballadors/es, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic, activitats escoles i extraescolars permeses. No afecta tampoc a les activitats esportives federades, que es poden desenvolupar. Tampoc afecta al dret de manifestació i de participació política.
 • En les reunions no hi poden participar persones amb símptomes de COVID-19, aïllades o en quarantena.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

 • Intentar no contactar físicament amb els clients. Si ha d’haver-hi contacte, cal cita prèvia individual i atenció amb EPI’s.
 • Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, excepte per a establiments dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d'estètica, centres de veterinària i equipaments culturals i esportius i aquells que comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.
 • Establiments i locals comercials minoristes: Reducció al 30% l'aforament, escepte minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria.
 • Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

Limitació de l’aforament al 30% dels actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

 

Ús del transport públic

 • El sector del taxi i el transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100%. Es pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana.
 • Prohibit treure's la mascareta i menjar en el transport públic.
 • Els ajuntaments poden restringir el transport en taxis o cotxes de lloguer de fins a nou places inclòs el conductor. Es poden ocupar 6 places, inclòs el conductor.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 • Locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals: Obertura limitada al 50% de l'aforament al 50% , amb un màxim de 500 persones per sessió.
 • Cafè teatre, cafè concert i sales de concert: Prohibició d’obertura.
 • Els arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i els centres de creació i arts visuals: aforament al 50% de l'autoritzat. Sense organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.
 • Instal·lacions i els equipaments esportius: Obertura autoritzada si:
 1. Aforament d’usuaris i públic del  50%, les que són a l'aire lliure i del 30% les d’espais tancats.
 2. Establiment de control d'accés.
 3. Garantir bona ventilació dels espais tancats.
 4. Vestidors tancats, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina.
 5. Cita prèvia per a establiments i equipaments en espais tancats.
 6. Prohibida la utilització d'equipaments esportius que no supervisats.

Excepció: Centres de tecnificació i rendiment esportius, per acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 • Ajornades totes les competicions esportives amateurs previstes a Catalunya.
 • Parcs i fires d'atraccions i establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats, tancades.
 • Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils, no utilitzables a partir de les 20:00 hores.
 • Activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper, suspeses.

 

Activitats relacionades amb el joc

Salons de jocs, casinos i sales de bingo: tancats.

 

Activitats d'hostaleria i restauració

Poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 • Interior: Aforament del 30% + distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents + ventilació.
 • Terrasses: Distància mínima senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • 4 comensals per taula o agrupació de taules, llevat “bombolla de convivència”.
 • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte bombolla de convivència”.
 • Horari màxim de servei a taula: 21:30 hores. A partir d'aquesta hora només servei a domicili o per a recollida.

 

Activitats docents, lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

 • Reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats
 • Extraescolars fora de l'horari lectiu habitual: Màxim sis alumnes per aula.
 • Activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats.

 

Activitats docents universitàries

Tota la docència ha de ser virtual, excepte pràctiques i avaluacions.

 

Equipaments cívics

No es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presència, excepte programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial.

Els mercats no sedentaris i les fires mercat: 30% de la capacitat d'aforament.

 

Actuacions policials

S'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics.

L'assistència lletrada a la persona detinguda es farà mitjançant videoconferència, excepte que la presencialitat no estigui expressament justificada per l'autoritat judicial.

 

Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 14 dies, fins el diumenge 6 de desembre.

 

22 Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 23 de novembre de 2020.

 

Recordatori important: SEMPRE s'han de complir les indicacions dels Plans sectorials de del PROCICAT.

 

Aquest document és un resum. Per a la seva aplicació i esudi detallat, contacti amb Gabinet Permar SL.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.