AJUTS OLOT 1.000 I 3000

Data de publicació: 12/1/2020

AJUTS 1.000 I 3.000 DE L'AJUNTAMENT D'OLOT

Es tracta d'una nova convocatòria de subvencions que té tres línies:

- Ajuts 1000 destinats a activitats obligades a tancar al públic en aquesta segona onada: bars i restaurants, activitats extraescolars, gimnasos i centres de bellesa i estètica.

- Ajuts 3000 destinats a activitats que han vist disminuïda la seva facturació un 80 % en els últims 5 mesos respecte al 2019 i amb almenys dues persones contractades a jornada sencera durant 3 mesos del 2019. Com poden ser: agències de viatges o empreses de transport de passatgers.

- Ajut 3000 destinat a empreses d'oci nocturn.

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS 1.000 I AJUTS 3.000 A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU DE LES NOVES RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

 

Article 1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts concedits per part de l’Ajuntament d’Olot a a) activitats de restauració, centres d’estètica i bellesa, empreses d’activitats extraescolars i centres esportius que s’han vist obligats a tancar degut a les restriccions causades per la COVID-19, b) totes aquelles que, tot i no haver estat obligades a tancar, han vist reduïda la seva facturació almenys un 80 % durant els darrers 5 mesos per contribuir a garantir la seva continuïtat, i c) discoteques i establiments d'oci de la ciutat que no han pogut desenvolupar la seva activitat principal, com a establiments musicals o de ball, ni totalment ni parcial.  

Article 2. TIPOLOGIA D’AJUTS

2.1. Ajuts 1.000: Aquelles activitats econòmiques  que hagin hagut de tancar com a

conseqüència de les mesures decretades per les següents resolucions:

 • Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre i la modificació dictada a la Resolució SLT/2568/2020 de 19 d’octubre per la que se suspenia les activitats de restauració en tot tipus de locals i establiments. 
 • Resolució SLT/2700/2020 de 29 d’octubre per la que es suspenia l’obertura al públic d’espectacles públics, d’equipaments i instal·lacions esportives, i se suspenien majoritàriament les activitats extraescolars; i es prorrogava la suspensió d’obertura al públic de serveis de restauració.
 • RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

2.2. Ajuts 3.000: 

   1. Aquelles activitats econòmiques que hagin disminuït la seva facturació almenys un 80 % els darrers 5 mesos (juny, juliol, agost, setembre i octubre del 2020 en relació al mateix període del 2019) com a conseqüència de la COVID-19. 
   2. Discoteques i establiments d'oci de la ciutat que no han pogut desenvolupar la seva activitat principal, com a establiments musicals o de ball, ni totalment ni parcial, des del 21 de juny de 2020, complint les diferents restriccions dictades pel Govern de la Generalitat segons RESOLUCIÓ SLT1457/2O20, de 21 de juny, per Ia qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.

Article 3. BENEFICIARIS

3.1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat domiciliada a Olot.  

3.2. Els beneficiaris també han de complir amb els següents requisits:

3.2.1. Línia Ajuts 1.000 

- Haver hagut de suspendre l’activitat econòmica com a conseqüència de les mesures decretades per les resolucions SLT/2546/2020 de 15 d’octubre i la modificació dictada a la Resolució SLT/2568/2020 de 19 d’octubre,  la SLT/2700/2020 de 29 d’octubre i/o la SLT/2875/2020, de 12 de novembre. Queden incloses aquelles activitats que hagin desenvolupat durant el període de la suspensió algun tipus de servei complementari (en línia, entrega de producte a domicili o recollida al punt de venda...). 

3.2.2. Línia Ajuts 3.000: 

3.2.2.1. Haver disminuït la facturació almenys un 80 % els darrers 5 mesos (juny, juliol, agost, setembre i octubre del 2020) en relació al mateix període del 2019 com a conseqüència de la COVID-19. En el cas dels sol·licitants que hagin donat d’alta la seva activitat més tard del juny del 2019 es demanarà la mitjana de la facturació mensual des del mes d’obertura fins al març del 2020 i es compararà amb la mitjana de facturació dels mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre del 2020, demostrant també una baixada dels ingressos del 80%.

L’activitat ha d’haver tingut contractats com a mínim durant 3 mesos de 2019 una mitjana mensual de treballadors a la plantilla igual o superior a dos, siguin afiliats al règim general de la seguretat social (a jornada complerta) i/o al règim especial de treballadors autònoms.  En el cas d’activitats donades d’alta amb posterioritat al juny del 2019 la mitjana mensual haurà de ser de 3 mesos compresos entre el període d’obertura i el març del 2020.  

3.2.2.2 -En el cas de les discoteques i establiments d'oci, no haver pogut desenvolupar la seva activitat principal, com a establiments musicals o de ball, ni totalment ni parcial, des del 21 de juny de 2020, complint les diferents restriccions dictades per la RESOLUCIÓ SLT1457/2O20, de 21 de juny, per Ia qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2. No poden optar a aquests ajuts aquells establiments de pública concurrència que, durant l'any 2020, hagin estat sancionats per infraccions greus o molt greus a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

3.2.3. I en tots dos casos no ser deutors per cap concepte de la hisenda municipal de l’Ajuntament d’Olot, davant de la Hisenda estatal i autonòmica, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

3.3. El compliment dels requisits s'haurà d'acreditar mitjançant declaració responsable. 

Article 4. DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES

4.1 Ajut 1.000: Ajut per import de 1000 € per activitat destinat a empreses de restauració, centres d’estètica, empreses d’activitats extraescolars i centres esportius que han hagut de tancar degut a les restriccions decretades per les resolucions abans esmentades, d’acord amb els requisits que demanen les bases,  especialment al que fa referència punt 3.2.1.

4.2 Ajut 3.000: 

4.2.1. Ajut per import de 3.000 € per a les activitats que han disminuït la seva facturació almenys un 80 % segons l’establert al punt  3.2.2.1.

4.2.2. Ajut per import de 3.000 € per a les discoteques i establiments d'oci d’acord amb els requisits que demanen les bases, especialment al que fa referència al punt 3.2.2.2. 

Article 5. FINANÇAMENT

La dotació econòmica, fixada en: 335.000,00 euros, estarà consignada en l’aplicació pressupostària 2020.200.433.480056 “Fons de reactivació econòmica Covid 19 (RLTDG)” del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot de  l’any 2020. 

Aquesta dotació, de caràcter únic i excepcional, prové d’una part del Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (RLTDG) de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, en virtut de l’acord adoptat pel Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i de l’acord adoptat pel Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020, en relació al compliment de les regles fiscals que tenen a veure amb la capacitat o la necessitat de finançament i amb el compliment de la regla de la despesa, i atenent al que disposa la Nota informativa de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda, en el sentit que a partir de 20 d’octubre són aplicables les mesures de suspensió de les regles fiscals esmentades, sense que calgui cap més norma de desenvolupament.

La cobertura jurídica dels Ajuts 1000 i Ajuts 3000 queda legitimada, a nivell municipal, a través dels acords plenaris que expliciten l’aplicació del RLTDG provinent de la liquidació de 2019 i l’addenda número 6 del Pla Estratègic de Subvencions, Convenis de Col·laboració i Beques de l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms, aprovat en sessió plenària de 20 de desembre de 2019.

Article 6. SOL·LICITUD  

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant el model de formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l’apartat de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot. 

6.2. La sol·licitud inclourà una declaració responsable que inclourà els següents punts: 

-Acceptació i coneixement de les bases i dels requisits de la convocatòria sense concurrència competitiva.

-Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries davant de la Hisenda estatal i autonòmica,  i davant  de la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Ajuntament d’Olot.  

-El sol·licitant de l’ajut facilitarà un correu electrònic acceptarà que totes les notificacions, amb l’excepció de la resolució de l’expedient, es realitzin a través d’aquest mitjà

-Compte bancari en el qual s’ha de realitzar el pagament de l’ajut.  

Només per als ajuts 1.000

 • Haver hagut de suspendre l’activitat econòmica com a conseqüència de les mesures decretades per les resolucions esmentades a l’article 3.2.1.   

Només per als ajuts 3.000 (segons l’establert a l’article 3.2.2.1.)

 • Total Base imposable de la facturació  mensual del juny a octubre del 2019 i del 2020. En cas dels sol·licitant que hagin iniciat les seves a més tard del 2019, mitjana de la base imposable de la facturació des del mes d’obertura fins el març del 2020 i  mitjana de la facturació de juny a octubre del 2020 
 • Mitjana mensual de treballadors de la plantilla durant 3 mesos, segons requisits establerts a l’article 3.2.2.1.

Només per als ajuts 3.000 (segons l’establert a l’article 3.2.2.2.)

-No haver estat sancionat l’any 2020 per infraccions greus o molt greus a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 

  1. La sol·licitud també contemplarà també les següents autoritzacions. 

-Autoritzar a l’Ajuntament d’Olot a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.

  1. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

Per la Línia Ajuts 1.000:

 • Model d’alta censal on consti la data de l’alta, l’epígraf de l’IAE i l’adreça de l’activitat de qui sol·licita l’ajut. Cal que consti que l’activitat es desenvolupa a la ciutat d’Olot.  

Per la Línia Ajuts 3.000:

 • Model d’alta censal on consti la data de l’alta, l’epígraf de l’IAE i l’adreça de l’activitat de qui sol·licita l’ajut. Cal que consti que l’activitat es desenvolupa a la ciutat d’Olot.  -Caldrà indicar en el model de formulari de sol·licitud normalitzat la facturació relativa al període de juny a octubre del 2020 i la seva comparativa respecte als períodes anteriors, tal com s’estableix a l’article 3.2.2.1.
  1. Cada sol·licitant només podrà formular una única sol·licitud, i referida només a una única línia d’ajuts. Així mateix, un sol·licitant amb dues o més activitats donades d’alta podrà sol·licitar l’ajut sempre i quan una d’elles compleixi els requisits establerts a la article 3.  Per sol·licitant s’entén el NIF (en cas de persona física) o CIF (en cas de persona jurídica) titular de l’activitat. Si l’activitat està a nom d’una persona jurídica, cal que la sol·licitud es faci a nom d’aquesta. Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment, encara que en el mateix local o domicili hi hagi donades d’alta dues o més activitats diferents. Totes aquestes comprovacions es realitzaran amb el model d’alta censal que cal adjuntar a la sol·licitud. 
  2. Les sol·licituds d'ajut es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica d’aquest ajuntament.  En cas d’aquells sol·licitants que no estiguin obligats a relacionarse amb l’administració per mitjans electrònics es podrà presentar també telemàticament o bé de forma presencial al registre municipal ubicat a les Oficines de DinàmiG (Carrer Tomàs de Lorenzana, 15), en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores, amb concertació de cita prèvia.

La signatura per mitjans electrònics de la instància de presentació de l’ajut suposa l’acceptació de les bases i la validació de tots els documents que s’hi adjuntin, inclosa la declaració responsable continguda en el formulari de sol·licitud.

  1. La documentació adjunta ha de ser una còpia idèntica del document original així com  la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria. 

 

  1. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, s’efectuarà requeriment formal mitjançant el correu electrònic facilitat a tal efecte a la sol·licitud. S’atorgarà un termini màxim de 3 dies hàbils per a la seva correcció des de la data de rebuda del requeriment. En el cas que no s’esmeni dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició de l’ajut.

Article 7. TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes bases i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 21 de desembre de 2020.

Article 8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ

8.1. El procediment de concessió dels ajuts s’adequarà al compliment dels requisits establerts en aquestes bases i resta de normativa aplicable i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. 

8.2. L’atorgament dels ajuts es resoldrà per decret d’alcaldia previ informe favorable de l’àrea de Progrés econòmic.  

8.3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució dels ajuts serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds de l’ajut que marqui la respectiva convocatòria. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima a l'interessat per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

8.4.  De la resolució de la convocatòria i de la relació de beneficiaris dels ajuts se’n donarà compte al Ple

Article 9. JUSTIFICACIÓ, ACCEPTACIÓ I PAGAMENT DE L’AJUT

9.1. S’entendrà com a justificat l’ajut amb l’aportació de la documentació que acredita el compliment dels requisits per ser-ne beneficiari, segons l’article 3.

No obstant, l’Ajuntament pot sol·licitar en qualsevol moment la revisió de l’expedient i aquella documentació o informació addicional que cregui oportuna per comprovar els requisits establerts en aquestes bases i, en especial, en la declaració responsable. La inexactitud o falsedat de les dades pot comportar la no admissió de la sol·licitud o revocació de l’atorgament, tal com s’estableix a l’article 10 i sens perjudici de les responsabilitats que se’n derivin.   

9.2. Una vegada atorgat l’ajut, i fetes les comprovacions pertinents, es tramitarà el pagament del 100% de l’ajut concedit als beneficiaris.

9.3. L’acceptació de l’ajut atorgat es presumeix amb la formulació de la sol·licitud.

9.4. A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de l’ajut, si els beneficiaris no estan interessats en percebre l’ajut concedit, disposaran d’un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa la seva renúncia.

9.5. Tot l’esmentat, sense perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució d’atorgament de l’ajut en els termes que estableix la normativa vigent.  

Article 10. VERIFICACIÓ I CONTROL

10.1. Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l’Ajuntament d’Olot, així com aportar la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

10.2. L’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de la corresponent documentació. Entre d’altres, per a comprovar la reducció en la facturació, podrà sol·licitar el llibre de registre d’IVA repercutit totalitzat per mesos dels trimestres que corresponguin als períodes que s’estan comprovant, així com el model 303-Impost sobre el valor afegit (IVA), si s’escau. Per comprovar el nombre de treballadors, entre d’altres, podrà sol·licitar a l’interessat un certificat de plantilla mitja de la societat i/o els TC2- Relació nominal de treballadors.

10.3. La falsedat de qualsevol dada en la sol·licitud o documentació que l'acompanyi deixen sense efectes el tràmit de sol·licitud des del moment en què es conegui, i en conseqüència, comporten la no admissió de la sol·licitud d’ajut, sens perjudici que aquest fet pugui ser causa de revocació de l’ajut si es coneix la falsedat amb posterioritat a la concessió de l’ajut.

Article 11. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris de l’ajut estan obligats a:

11.1. Complir amb totes les condicions establertes en aquestes Bases i en la respectiva Convocatòria.

11.2. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries davant de la Hisenda estatal i autonòmica,  i davant  de la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Ajuntament d’Olot. 

11.3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’ajut concedit. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.

11.4. Conservar durant un termini d’un any els documents que acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament d’Olot durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de l’ajut.

Article 12. COMPATIBILITATS AMB ALTRES AJUTS

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut que pugui atorgar l'Ajuntament d’Olot o qualsevol altre ens públic o privat

Article 13. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L’AJUT

13.1. Seran motiu de revocació total o parcial de l’ajut:

Quan es donin alteracions de les condicions que van determinar la seva concessió 

Per l'incompliment de les condicions i obligacions imposades als beneficiaris d'acord amb el que es disposa en aquestes bases.

Per renúncia expressa del beneficiari. La renúncia ha de ser prèvia al cobrament de l’ajut. En cas contrari, ha de fer el reintegrament de les quantitats percebudes.

13.2. En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicables es produirà la pèrdua del dret total o parcial de l’ajut atorgat i podrà ser motiu de revocació de conformitat i amb el procediment establert a la normativa d'aplicació.

13.3. L'Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes pel beneficiari juntament amb l'interès de demora des del moment del pagament de l’ajut i fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

Article 14. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TRANSPARÈNCIA.

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació i control dels ajuts sol·licitats en el marc d'aquestes bases.

D'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades dels beneficiaris dels ajuts es publicaran al portal de la transparència de l'Ajuntament d'Olot.

 

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR