COVID-19.10 ReIal Decret-LLEI 10/2020, de 29 de març

Data de publicació: 3/30/2020

Real Decret-Llei 10/2020, de 29 de març

 

Què s’estableix?

 

 

PERMÍS RETRIBUÏT, RECUPERABLE, OBLIGATORI, des del 30 de març i fins el 9 d’abril d’aquest 2020.

És a dir, obligatòriament totes les persones treballadores de les empreses espanyoles, excepte algunes, no han d’anar a treballar des del 30/03/2020 i fins el 09/03/2020, l’empresa els hi pagarà el salari igualment, i hauran de recuperar les hores.

 

Com es recuperaran les hores?

 

 • Les hores es recuperaran des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma i abans del 31/12/2020.
 • Cal negociar el com es farà amb la representació de les persones treballadores. Les negociacions no duraran més de 7 dies. Si no hi ha representació s’estarà al que s’acordi sectorialment. En aquest cas, s’estableix un procediment legal.
 • La recuperació de les hores no podrà suposar incompliment de descans entre jornades, ni setmanal, ni l’ampliació d’hores anuals de treball previstes per conveni.
 • Cal respectar la conciliació familiar i laboral.

 

Mínims

Les empreses obligades a complir aquest R.D-Llei poden establir “serveis mínims” per a mantenir l’activitat indispensable.

 

Altres

 • A les empreses a qui sigui impossible aturar-se avui, podran fer-ho demà. Avui només treballaran per a aturar l’activitat.
 • Ajuntaments: Poden regular les prestacions de serveis per a garantir que s’ofereixin els serveis que considerin essencials.

 

Entrada en vigor

El dia 29/03/2020

 

 

EMPRESES/PERSONES TREBALLADORES QUE PODEN TREBALLAR:

 

 • Les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió i aquelles a qui sigui autoritzar un ERTO durant la vigència prevista en aquest RD-Llei

 

 • Les persones treballadores que estan de baixa per IT, o amb el contracte suspès per altres causes.

 

 • Les persones que puguin teletreballar o seguir desenvolupant el seu treball de formes no presencials.

 

 1. Establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria , combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Restauració (només entrega a domicili), Transport de mercaderies per a garantir l’abastiment, subministraments, operadors crítics de serveis essencials,

 

 1. Activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.

 

 1. Serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

 

 1. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

 

 1. Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per això, a l'empara de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.

 

 1. Serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per al exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

 

 1. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

 

 1. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l'COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

 

 1. Les dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.

 

 1. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en el seu impressió o distribució.

 

 1. Les d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

 

 1. Les d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

 

 1. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

 

 1. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d'aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i plasmats en la Resolució del Secretari d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que en el seu caos puguin acordar-se.

 

 1. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

 

 1. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

 

 1. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 

 1. Les que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres de Estada Temporal d'Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció Humanitària.

 

 1. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.

 

 1. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

 

 1. Les de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir aquest servei postal universal.

 

 1. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

 

 1. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

 

 1. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

 

08:41

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR