COVID-19.20 RDLLEI 15/2020

Data de publicació: 4/23/2020

RDL 15/2020, BOE 22/04/2020

 

Ahir es va publicar el Reial Decret-Llei 15/2020. A continuació esbossem les qüestions laborals regulades que s’hi regulen:

 

Es prorroga durant dos mesos, fins al 17 de juny, el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i de reducció de la jornada.

 

S’introdueix la possibilitat d’apreciar una força major parcial, quan es produeixi Suspensió/cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i de la mobilitat de persones o mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat o situacions urgents i extraordinàries degut al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu per l’Autoritat Sanitària, quan no afecti la totalitat de la plantilla o a la totalitat de l’activitat, respecte d’aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi.

 

Es reforcen els mecanismes de control i sanció dels comportaments de les empreses, regulant amb precisió la sanció a imposar a les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions en les dades proporcionades, que consisteix en la devolució íntegra per part de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes per les seves persones treballadores.

 

NO SUPERACIÓ DEL PERÍODE DE PROVA DURANT L’ESTAT D’ALARMA (ART. 22)

 

L’extinció del contracte per no superació del període de prova, si ha estat des del 09/03/2020, sempre té la consideració de situació legal d’atur. No s’ha de tenir en compte la relació laboral anterior.

 

Tenen dret a atur les persones que varen ser baixa voluntària des del 01/03/2020, per tenir una oferta millor de treball, ferma, que no s’hagi dut a terme.

 

DISPONIBILITAT EXCEPCIONAL DELS PLANS DE PENSIONS (ART. 23)

 

Es pot demanar que els plans de pensions es facin efectius acomplint una de les següents condicions:

 

 1. Haver estat inclosos en un ERTO.
 2. Ser titular de negoci l’activitat del qual s’hagi suspès.
 3. Cessament d’activitat d’autònoms com a conseqüència de la Covid-19.

 

COTITZACIÓ AGRÀRIA (ART. 25)

 

Des de l’1 /01/2020, a les persones amb un màxim de 55 jornades reals cotitzades el 2019 s ’aplica una reducció del 19,11% a les quotes de períodes d’inactivitat del 2020.

 

SUSPENSIÓ DE TERMINIS PER A L’ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL (DA 2A)

 

El període d’estat d’alarma:

 • No computa per als expedients oberts per part de la inspecció de treball. No així per a comprovacions de justificacions d’estat d’alarma o altres greus o urgents.
 • Se suspenen els terminis de prescripció per a exigir responsabilitats en matèria Social i de Seg. Social.
 • Se suspenen tots els terminis d’imposició de sancions.

 

OPCIÓ PER UNA MÚTUA D’A.T. i M.P. A TOTS ELS AUTÒNOMS QUE NO HO HAGIN FET (DA 10À)

 

Totes les persones autònomes que no hagin optat per cap mútua i encara tinguin l’INSS per a la gestió de les malalties i accidents, ho han de fer en el termini de 3 mesos des que s’acabi l’alarma. De no fer-ho se’ls assignarà la que més autònoms tingui de la província corresponent.

 

INFRACCIONS I SANCIONS DE L’ORDRE SOCIAL ( DF 3A)

 

Es considerarà infracció molt greu:

 • Declarar o facilitar o comunicar dades falses o inexactes que donin lloc al cobrament de prestacions a treballadors, de manera indeguda.
 • La connivència entre treballadors i empresa per a la percepció de prestacions indegudes o amb import superior al que correspondria, o per a eludir obligacions.
 • L’empresa respon directament de la devolució de les prestacions indegudament cobrades pel treballador

 

PROTECCIÓ D’ATUR PER A FIXOS DISCONTINUS I FIXOS PERIÒDICS EN DATES CERTES (DF 8A.3R)

 

Les persones incloses en aquests col·lectius:

 • Que vegin suspensa o reduïda la seva jornada per ERTO de la classe que sigui, per causa de la COVID-19, tenen dret a l’atur sense que se’ls consumeixin períodes i sense necessitat de tenir cobertes les carències necessàries.
 • Que es trobin en període d’inactivitat, es poden beneficiar igualment de les mesures anteriors.
 • Que vegin interrompuda la prestació de serveis per culpa de la COVID-19 quan en una situació “normal” haurien estat treballant, i passin a l’atur, podran tornar a cobrar la prestació amb un límit de 90 dies quan tornin a l’atur.
 • Que demostrin que no s’han pogut incorporar a la feina pe causa de la COVID-19, si són beneficiaris de la prestació d’atur, no se’ls tallarà. Si no fossin beneficiaris de prestacions i acreditessin dret a una nova prestació, poden percebre-la amb una certificació empresarial d’impossibilitat de reincorporació. Tindran dret a una reposició de màxim 90 dies.
 • Que hagin vista interrompuda la seva activitat i els que no s’hagin pogut incorporar com a conseqüència de la COVID-19, i no tinguin dret a prestació, se’ls concedeix una prestació del mateix import que la darrera que cobraven, fins que s’incorporin al seu lloc de treball, amb un màxim de 90 dies.
 • Que esgotin la seva prestació abans de la reincorporació per no haver-se pogut incorporar a causa de la COVID-19 i no tinguin dret a cap d’altre, se’ls concedeix una prestació del mateix import que la darrera que cobraven, fins que s’incorporin al seu lloc de treball.

 

SANCIONS(DF 9)

 

S’afegeix com a sancionable la sol·licitud de mesures que no hagueren estat necessàries o no tinguin connexió suficient amb la causa que les origina, si hi ha falsedats o incorreccions en les dades facilitades per les empreses, sempre que donin lloc a prestacions o deduccions indegudes.

 

L’empresa és responsable de la devolució de l’atur percebut indegudament per la persona treballadora, que haurà de cobrar el salari íntegre dels períodes en què ha estat cobrant un import inferior per causa d’un ERTO indegut.

 

AJORNAMENTS DE QUOTES A LA SEG. SOCIAL (DF 10.4)

 

Es poden ajornar les quotes d’abril a juny de 2020, que es paguen el maig, juny i juliol de 2020:

Amb un interès del 0,5%

Demanant-ho els 10 primers dies de cada mes en què correspon el pagament.

S’amortitzarà en pagaments mensuals de 4 mesos per període demanat, sense que es pugui excedir de 12 mesos entre tots.

Aquest ajornament és incompatible amb la moratòria regulada en l’art. 34 del R.D.Leg 11/2020

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.