COVID-19.27 SUBVENCIONS OLOT-500 (AJUNTAMENT D'OLOT)

Data de publicació: 5/4/2020

SUBVENCIONS OLOT-500

 

Per a activitats econòmiques que hagin hagut de tancar almenys des de l’establiment de l’estat d’alarma i el 9 d’Abril.

 

Per a pagar despeses realitzades malgrat tenir el negoci tancat; subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, salaris i seguretat social (quota autònoms i seguretat social al treballadors), quotes de préstecs i impostos.

 

Per a persones físiques o jurídiques (en endavant empresa) titulars d’una activitat domiciliada a Olot.

 

Cal:

Estar donat d’alta al RETA o a les Mútues alternatives de la Seguretat Social el dia 14 de març o abans.

Haver suspès la seva activitat econòmica com a mínim des del 14 de març i fins al 9 d’Abril.

No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i estar al corrent de les obligacions de la hisenda municipal, de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i  de la Seguretat Social

 

Import: 500€ per activitat.

 

SOL·LICITUD I TERMINIS

Des de la publicació de la convocatòria i en el termini que aquesta fixi, telemàticament.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Sol·licitud oficial.

Fotocòpia del NIF/NIE/CIF del sol·licitant.

Alta IAE (models 036 O 037) de l’activitat subvencionable.

Còpia del rebut de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa, de febrer de 2020.

Persones jurídiques: import de la facturació del mes de març 2020 i de març 2019.

Declaració responsable de l’annex 1

document original i que també ho serà la documentació que es presenti

en format electrònic durant tota la convocatòria, i que són certes les

dades consignades en aquesta sol·licitud.

 

PROCEDIMENT D’ATORGAMENT I RESOLUCIÓ

El procediment serà de concurrència competitiva, el criteri de concessió serà per l'estricte ordre de sol·licitud sempre i quan compleixi els requisits establerts en aquestes bases i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

JUSTIFICACIÓ, ACCEPTACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

 

Cal l’aportació de justificants un import igual o superior a la quantitat de subvenció atorgada, i amb tota la documentació requerida (Annex 2).

 

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Complir amb totes les condicions establertes en aquestes Bases i en la respectiva Convocatòria.

Facilitar les actuacions de comprovació i control financer, així com a la documentació complementària que es requereixi a tal efecte.

 

COMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre subvenció que pugui atorgar l'Ajuntament d’Olot o qualsevol altre ens públic o privat, respectant el límit establert a l’article 20 de la Llei general de subvencions.

 

REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Quan la despesa no s’hagi produït en la forma prevista.

Quan es donin alteracions de les condicions que van determinar la seva concessió.

Quan s'incorre en alguna de les causes que s’especifica a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Per l'incompliment de les condicions i obligacions imposades als beneficiaris.

Per renúncia expressa del beneficiari.

Per manca de justificació.

 

Accé al document original de l' Ajutnament Olot amb annexos

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR