COVID-19.29 R.D.Llei 18/2020, MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

Data de publicació: 5/13/2020

R.D.Llei 18/2020, MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

 

ART. 1 - ERTO'S PER FORÇA MAJOR CAUSATS PEL COVID-19

 1. Continuaran en aquesta situació les empreses que, segueixin afectades per les causes que varen donar lloc a l’ERTO i només mentre segueixin aquests motius. En cap cas més enllà de el 30 de juny de 2020.
 2. Seguiran en aquesta situació, a temps parcial, les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat. En cap cas més enllà de el 30 de juny de 2020.

Es reincorporaran les persones treballadores a mesura que sigui necessari per al desenvolupament de la seva activitat, fent prevaldre els ajustaments en termes de reducció de jornada.

 1. Les empreses han de comunicar a l'autoritat laboral i als SEPE, la renúncia total, si escau, a l'ERTO autoritzat, així com de les variacions que es produeixin.

 

ART. 2 - ERTO'S ETOP COMUNICATS A PARTIR DEL DESCONFINAMENT

 1. Als ERTO'S ETOP iniciats a partir d’avui i fins al 30 de juny de 2020, els és aplicable l'article 23 de Reial decret llei 8/2020, amb les especialitats recollides en el present precepte.
 2. Es podran tramitar mentre estigui vigent un ERTO FM.
 3. Si s'inicia acabat una ERTO FM, la data d'efectes es retrotreu a la data de finalització d'aquest.
 4. Els ERTO vigents avui, seguiran en els termes que s’hi preveuen i fins al dia que es va comunicar la seva finalització.

 

ART. 3 - ATUR

 • Fins el 30 de juny de 2020 l’atur consumit no descomptarà, ni serà necessari tenir període mínim de cotització per a cobrar-lo en cas d’ERTO, i altres condicions de l'Art. 25, apartats 1 a 5 del RDLeg. 8/2020.
 • Per a les persones fixes discontínues, es mantenen les condicions de l'art. 25.6 de l'RD Llei 8/2020, fins al 31 de desembre de 2020.

 

ART. 4 - COTITZACIÓ ERTO'S F.M.

 1. ERTO’S TOTALS

Les empreses que 29/02/2020 tenien menys de 50 treballadors, que segueixin en ERTO FM en els mesos de maig i juny de 2020, tenen exoneració de quotes de la S.S. Les empreses que tenien 50 o més treballadors tindran una exoneració del 75% de l’aportació empresarial.

 1. ERTO’S PARCIALS
 1. Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat i pels períodes i percentatges de jornada treballats:
  1. Les empreses que 29/02/2020 tenien menys de 50 treballadors, tenen  dret a una exoneració de quotes de la S.S. del 85% de l'aportació empresarial el maig de 2020 i del 70% el juny de 2020
  2. Les empreses que tenien 50 o més treballadors tindran una exoneració del 60% de l'aportació empresarial el maig de 2020 i del 45% de l'aportació empresarial meritada el juny de 2020.
 2. Respecte de les persones treballadores que continuïn amb la seva activitat suspesa a partir de la data de la renúncia, i pels períodes i percentatges afectats per la suspensió:
  1. Les empreses que 29/02/2020 tenien menys de 50 treballadors, tenen  dret a una exoneració de quotes de la S.S. del 60% de l'aportació empresarial el maig de 2020 i del 45% el juny de 2020
  2. Les empreses que tenien 50 o més treballadors tindran una exoneració del 45% de l'aportació empresarial el maig de 2020 i del 30% de l'aportació empresarial meritada el juny de 2020.
 1. Les exempcions en la cotització es comunicaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant una declaració responsable per a cada CCC, que haurà de presentar-se a través del Sistema RED, INELUDIBLEMENT fins al penúltim dia del mes natural immediatament següent a el de meritació de les quotes.
 2. Les excempcions es verificaran amb el SEPE, per part de la TGSS.
 3. Les exempcions en la cotització no tindran efectes per als treballadors.

 

ART. 5 - REPARTIMENT DE DIVIDENDS

 1. Les empreses amb seu a paradisos fiscals no es poden acollir a aquests ERTO’s.
 2. Les societats de 50 o més treballadors que s'acullin als ERTO'S F.M. d'aquest R.D.Llei, no podran repartir dividends durant l’exercici fiscal 2020, excepte si tornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social.

 

DA1- PRÒRROGUES AIXÒ FM

 1. El Consell de Ministres pot establir una pròrroga dels ERTO'S FM arribat el 30 de juny de 2020.
 2. Es podran prorrogar les exempcions o estendre-les a les ERTO ETOP, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació.

 

DF1. MODIF. REIAL DECRET LLEI 8/2020

 • L'exoneració de quotes que preveia aquest article fins que durés el ERTO FM, s'estén només als mesos de març i abril de 2020,
 • Els 6 mesos de compromís de manteniment de plantilla comencen a comptar des del moment en què es reincorpora a persones afectades per l’expedient, encara que sigui de manera parcial.
 • Es considera incompliment del manteniment de la plantilla si es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.
 • No es considerarà incomplert en extincions per acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu o quan s'extingeixi un contracte temporal per no poder-se complir el servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l'activitat objecte de contractació.
 • El compromís de manteniment de l’ocupació es valorarà atenent característiques específiques dels sectors i la normativa laboral, en especial en empreses amb molta variabilitat i/o estacionalitat d’ocupació.
 • Les empreses amb risc a concurs no han de complir el compromís de manteniment de l'ocupació.
 • Les empreses que incompleixin, hauran de reintegrar les cotitzacions + recàrrec + interessos de demora corresponents + possible sanció.

 

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.