COVID-19.4 RD Lley 8/2020

Data de publicació: 3/18/2020

Resum del R.D. Llei 8/2020

 

Mesures de recolzament a les persones treballadores, familiars i col·lectius vulnerables

 

En primer lloc, hem resumit els articles que són del nostre àmbit d’aplicació, i hem deixat a la part final tots aquells que no ho són per tal que en tinguin coneixement i puguin parlar-ne amb els seus assessors en aquestes matèries.

 

Aquest és un resum de primera hora, els matisos del qual estudiarem a les 3 de la tarda en una reunió conjunta que hem establert diversos professionals, ja que no és urgent presentar les documentacions.

 

Art. 5

Caràcter preferent del treball a distància.

Si és tècnicament raonable i possible i l’esforç de les empreses és proporcionat, han d’adaptar-se per al teletreball, abans que adoptar cap altra mesura. No caldrà fer avaluació de riscos del lloc de treball, servirà una autoavaluació de la persona treballadora.

 

Art. 6

Dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

Les persones treballadores amb necessitats de tenir cura, per causes relacionades amb el covid-19, de cònjuges, parelles de fet o familiars de fins a 2n grau de consanguinitat, poden reduir o modificar la jornada, si:

 

 • És necessària la seva presència per a cuidar la persona.
 • Quan hagin de cuidar persones del grup anterior per tancament de centres escolars.
 • Quan la persona cuidadora de les persones del grup anterior no ho pugui fer per causes relacionades amb el COVID-19

 

 • El dret és individual per a cada persona treballadora, que ha de repartir les obligacions amb corresponsabilitat.
 • Aquestes mesures han de ser justificades, raonables i proporcionades en relació amb la situació de l’empresa.
 • La prerrogativa correspon a la persona treballadora i en acord amb l’empresa. Inclou totes les opcions de canvis d’horaris que puguin arribar a pactar les parts.

 

 • La persona treballadora ha d’anunciar, amb 24 hores d’antelació, una reducció de jornada entre 1/8 part i el 100% de la jornada, amb reducció proporcional del salari, si necessitats de tenir cura, per causes relacionades amb el covid-19, de cònjuges, parelles de fet o familiars de fins a 2n grau de consanguinitat. El familiar a cuidar pot desenvolupar activitat retribuïda.

 

Art. 17

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones afectades per l’estat d’alarma. ATUR

 

 • Durant un mes, des del 14/03/2020, o fins el darrer dia del mes en que s’aixequi l’estat d’alarma, sempre que aquest s’allargui més d’un mes.
 • Autònoms que hagin suspès la seva activitat per obligació legal.
 • Quan la facturació del mes anterior al que es demana la prestació s’hagi reduït en un mínim del 75% en relació a la mitjana del semestre anterior.
 • Si estaven d’alta al RETA el dia 14/03/2020.
 • Si no figurant a la llista del RD 463/2020, acrediten la disminució mínima del 75% de les vendes en relació a la mitjana del semestre anterior.
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions de SS, que es pot aconseguir pagant en aquell moment.
 • Import: 70% de la base reguladora o 70% de la base mínima si la persona no té dret a la prestació.
 • El temps de percepció es considerarà cotitzat i no resta dels períodes que es puguin tenir acumulats.
 • Percepció incompatible amb cap d’altre del sistema de Seguretat Social.
 • Inclou socis de cooperatives en règim general.

 

Art. 22

Mesures excepcionals per a procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major:

 

Tindran la consideració de provinents d'una situació de força major:

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència de l'COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

 

Procediment:

 • Sol·licitud amb l’informe corresponent que vinculi el fer amb el punt anterior.
 • Trasllat de la decisió i de l’informe als representats de les persones treballadores, si n’hi ha.
 • Constatació de les causes per part de l’autoritat laboral. Si cal, inspecció.
 • Resolució en 5 dies, per part de l’autoritat laboral.
 • Data d’efectes: Des del dia de la causa que va provocar la força major.

 

Art. 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

 

Procediment

Si no Hi ha representació legal de les persones treballadores, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits d'acord amb el que recull l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors, constituïda en un termini de 5 dies.

 

 • Període de consultes: màxim 7 dies.
 • Informe de la Inspecció de Treball: és potestatiu per a l'autoritat laboral, 7 dies.

 

Art. 24

Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.

 

 • En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major temporal vinculada a l'COVID-19 s’exonera a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial de la Seguretat Social, en empreses de menys de 50 treballadors. Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, l'exoneració arribarà al 75% de l'aportació empresarial.
 • Aquest període es considerarà com a efectivament cotitzat a tots els efectes.
 • Cal sol·licitar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada.

 

Art. 25

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23.

 

 • Es reconeix el dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període mínim necessari per a percebre la prestació.
 • El temps durant el que percebi la prestació per atur no computa a l'efecte de consum de períodes màxims de percepció establerts.
 • Es reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per desocupació, amb:
 • La base reguladora: Mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o del període de temps inferior.
 • Durada: Fins a la finalització de el període de suspensió o de reducció temporal de la jornada de treball.
 • Iniciació, instrucció i resolució del procediment: l’habitual.
 • Fixos discontinus i treballadors fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que hagin vist suspesos els seus contractes de treball com a conseqüència de l'impacte de l'COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, podran tornar a percebre, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal d'atur.

 

Art 26 Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació.

 

La presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada de el dret a la prestació corresponent. Fins que acabi la situació d’alarma l’SPEE suspèn tots els tràmits.

 

D.A. sisena. Salvaguarda l'ocupació.

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el present Reial decret llei estaran subjectes a el compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

 

D.T.primera.

Limitació a l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació.

1. No se'ls aplicaran les especialitats que preveu l'article 22 apartats 2 i 3 i article 23 d'aquest Reial decret-llei als expedients de regulació d'ocupació per a la suspensió dels contractes de treball o per a la reducció de jornada iniciats o comunicats abans de l'entrada en vigor d'aquest i basats en les causes previstes en el mateix.

 

2. Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació regulades en els articles 24, 25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor d'aquest reial decret llei, sempre que derivin directament de l'COVID-19.

 

D.F. novena. Entrada en vigor.

18/03/2020

 

D.F. desena. Vigència.

Un mes, sense perjudici que, prorrogable.

 

Art. 1

S’habiliten 300.000.000 € que es transferiran als serveis socials de les CCAA i només serviran per situacions derivades del Covid-19, per a atendre a persones vulnerables, grans, discapacitades, depenents... S’estableixen les actuacions a les que s’han de destinar aquests diners.

Art. 2

Es distribueix un Fons Social extraordinari  a les CCAA, amb els mateixos objectius del punt anterior.

Art. 3

El superàvit pressupostari entitats locals 2019, es pot destinar a despeses socials i promoció social.

Art. 4

Del 18/03/2020 al 18/04/2020 es garanteix el subministrament d’aigua i energia als consumidors vulnerables, es prorroga el bo social  fins el 15/09/2020 i s’estableixen altres mesures respecte dels preus regulats de gas natural, gas liquat de petroli,

Art. 7  a 16

S’estableix una moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual, l’àmbit d’aplicació de la moratòria del deute hipotecari, es determinen qui són les persones vulnerables, els fiadors i avaladors, com cal acreditar les condicions anteriors i com cal fer la sol·licitud. Així també s’estableix la seva concessió, els seus efectes i la inaplicació dels interessos moratoris, juntament amb les conseqüències de l’aplicació indeguda per part del deutor de les mesures anteriors..

Art. 18 a 20

Manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i connectivitat de banda ampla. S’estableix l’obligatorietat de manteniment del servei, es garanteix la prestació del servei universal de telecomunicacions i se suspenen les portabilitats.

Art. 21

Interrupció del termini per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma. Es reprendrà quan s’aixequi l’estat d’alarma.

Art 27

S’estableixen mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi per desocupació i a la declaració anual de rendes.

Arts 29 a 36

S’estableixen línies d’avals per a empreses i autònoms. Una línia extraordinària de cobertura asseguradora, en modifiquen les competències per al despatx duaner, s’estableixen mesures de contractació pública, i per a explotacions agràries amb crèdits derivats de la sequera de 2017.

Art. 36

S’estableixen mesures laborals excepcionals en l'àmbit de les entitats públiques integrants de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Art. 37

Concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Ciència i Innovació en relació amb la investigació científica en l'àmbit del Coronavirus COVID-19.

Art. 38

Regles relatives a les aportacions dineràries efectuades per l'Institut de Salut Carlos III i el Consell Superior d'Investigacions Científiques per a la investigació científica i tècnica derivada de l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19.

Art 39

Règim especial de convenis relacionats amb el COVID-19.

Art 40

Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat.

Art 39

Regim especial de Convenis relacionats amb el COVID-19.

Art 42

Suspensió del termini de caducitat dels assentament del registre durant la vigència del reial decret de declaració de l'estat d'alarma.

Art 43

Termini de el deure de sol·licitud de concurs.

 

D.A. primera. Habilitació de crèdits pressupostaris.

D.A. segona. Crèdits pressupostaris.

D.A. tercera. Exercici de competències dels òrgans i unitats de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.

D.A. quarta. Pròrroga de la vigència de el document nacional d'identitat.

D.A. cinquena. Limitació a l'aplicació de el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió als danys i perjudicis a conseqüència de l'actual crisi sanitària.

 

D.A. setena. Autorització a el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC).

D.A. vuitena. Pla ACCELERA.

D.A. novena. No aplicació suspensió terminis administratius de el Reial Decret 463/2020.

D.T.segona. Començament de la moratòria.

D.T.tercera. Aplicació de determinades mesures del real decret llei.

D.F. primera. Modificació de el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions

D.F. segona. Modificació de la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora de el Centre Nacional d'Intel·ligència.

D.F. tercera. Modificació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

D.F. quarta. Modificació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior.

D.F. cinquena. Modificació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

D.F. sisena. Modificació de l'article 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19.

D.F. setena. Desplegament reglamentari i execució.

S'habilita a el Govern i a les persones titulars dels departaments ministerials, en l'àmbit de les seves competències, a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i execució del que disposa aquest Reial decret llei.

D.F. vuitena. Títol competencial.

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR