DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA DE BÉNS A L'ESTRANGER

Data de publicació: 2/27/2017

El proper 31 de març conclou el termini per a la presentació de la Declaració Anual sobre Béns i Drets situats a l´Estranger (Model 720) corresponent a l´exercici 2015.

Si posseeix qualsevol tipus de bé o dret situat fora d´Espanya amb valor unitari superior a 50.000 euros, haurà de presentar el model 720. Hi ha de declarar tots els comptes en entitats financeres, tots els béns immobles i drets sobre immobles, així com valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a ´estranger.

No hi ha obligació d´informar cap bé d´aquells grups en què la suma dels béns que l´integren no superin els 50.000 euros. En els grups en què la suma superi aquest import, està obligat a informar de tots els béns que l´integren. Pel que fa al grup de comptes en entitats financeres, n´hi haurà prou que el sobrepassi, bé la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjans. En aquest i en anys successius només s´informarà sobre els grups en els quals hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a l´última declaració presentada.

En tot cas, en anys successius, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte del quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l´obligació de declarar.

Com a norma general, estan obligats a realitzar la declaració de béns i drets a l´estranger, les persones físiques, jurídiques i entitats que s´indiquen a continuació, i que siguin titulars de béns i drets situats a l´estranger, que determinin l´obligació de presentar la declaració :

a) Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.

b) Els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.

c) Les entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/5003, de 17 de desembre, general tributària (herències jacents, comunitats de béns, etcètera ...).

d) Els titulars dels béns i els representants, autoritzats, beneficiaris i persones amb poders de disposició.

La declaració inclourà un registre per cada bé situat a l´estranger:

C: Comptes oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici i que es trobin situades a l´estranger.

V: Valors o drets situats a l´estranger representatius de la participació en qualsevol tipus d´entitat jurídica, valors situats a l´estranger representatius de la cessió de capitals propis a tercers, o aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i "trusts" o masses patrimonials que, malgrat no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

I: Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial d´institucions d´inversió col·lectiva situades a l´estranger.

S: Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies, si les entitats asseguradores estan situades a l´estranger.

B: Titularitat i drets reals sobre immobles situats a l´estranger.

El model 720 s´ha de presentar via telemàtica a través d´Internet, ja sigui efectuada pel propi declarant o bé per un tercer que actuï en la seva representació. No fer-ho comporta les següents sancions:

a) Sanció de 5.000 euros per cada dada en el cas d´incompliment de l´obligació d´informar sobre comptes en entitats de crèdit situades a l´estranger, amb un mínim de 10.000 euros.

b) La sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l´Administració Tributària.

c) La no presentació es considerarà infracció tributària i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional del 150 per cent de l´import de la base de la sanció.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.