ÉS OBLIGATORI LLIURAR LA NÒMINA EN PAPER ALS TREBALLADORS

Data de publicació: 3/6/2017

El Tribunal Suprem, en sentència d´1 de desembre de 2016, entén que el lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s´ha de fer en el model corresponent, però no s´estableix en quin suport ha de lliurar-se. Per tant, l´empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital), unilateralment, tot i que contravingui la pràctica seguida fins al moment a l´empresa.

Tot i ser una qüestió que es podria qualificar de menor, la veritat és que el suport en què es documenti el rebut de salaris té gran transcendència, ja que a través de la seva digitalització s´està incidint directament en la disponibilitat del document per part del treballador, de tal manera que es veuen afectats àmbits com ara el probatori, o el de comprovació de les liquidacions i descomptes efectuats per l´empresari a l´hora de la seva emissió.

Cal recordar que l´Estatut dels Treballadors disposa que:

"La documentació del salari es realitzarà mitjançant el lliurament al treballador d´un rebut individual i justificatiu del seu pagament. El rebut de salaris s´ha d´ajustar al model que aprovi el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social, llevat que per conveni col·lectiu o, si no, per acord entre l´empresa i els representants dels treballadors, s´estableixi un altre model que contingui amb la deguda claredat i separació les diferents percepcions del treballador, així com les deduccions que legalment procedeixin ".


Canvi de criteri del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem modifica la doctrina sobre aquet tema, en una sentència de 22 de desembre de 2011, on defensava que la previsió legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines. El Suprem explica que ha canviat el criteri "a la vista del temps transcorregut des que es va dictar la mateixa i de la generalització de la utilització del suport informàtic en lloc del suport paper per emmagatzemar i comunicar dades, documents, decisions ... utilitzat profusament tant en l´àmbit privat com en l´administració pública ".

El Suprem indica que "cap de les normes, la infracció de les quals denuncia el recurrent, conté exigència respecte al format en el qual ha de lliurar les nòmines als treballadors". És a dir, s´exigeix el lliurament al treballador d´un rebut individual justificatiu del pagament del salari, en el model aprovat pel Ministeri de Treball, però no s´estableix el suport en què s´ha de lliurar aquest rebut.

El Tribunal afegeix que podria semblar que s´exigeix que el lliurament s´hagi de fer en suport paper, en disposar l´Ordre de 27 de desembre de 1994: "El rebut de salaris serà signat pel treballador en fer-li lliurament del duplicat del mateix i abonar-li en moneda de curs legal o mitjançant xec o taló bancari, les quantitats resultants de la liquidació. La signatura del rebut dona fe de la percepció pel treballador de les esmentades quantitats, sense que suposi la seva conformitat amb les mateixes ".

No obstant això, tal aparença queda desvirtuada, per la qual cosa, tot seguit, la mateixa Ordre disposa el següent: "Quan l´abonament es realitzi mitjançant transferència bancària, l´empresari ha de lliurar al treballador el duplicat del rebut sense demanar la seva signatura, que s´entendrà substituïda , als efectes que preveu l´apartat anterior, pel comprovant de l´abonament expedit per l´entitat bancària ".

En definitiva, s´admet que el treballador no signi el duplicat del rebut de salaris quan quedi constància del seu abonament mitjançant el comprovant que expedeix l´entitat bancària, pel que el fet que no se li lliuri el rebut en suport paper s´ajusta a aquesta última previsió.

El treballador, no només pot accedir al seu rebut de salaris a través del terminal informàtic, sinó també obtenir una còpia del rebut, complint-se així l´exigència continguda en l´Estatut dels Treballadors i en l´Ordre de 27 de desembre de a 1994.

La sentència conclou que "el lliurament del rebut en suport informàtic compleix la finalitat del lliurament al treballador de còpia del rebut de salaris que, tal com consta en l´exposició de motius de l´Ordre de 27 de desembre de 1994, és garantir la constància de la percepció pel treballador de les quantitats liquidades i la deguda transparència en el coneixement pel mateix, dels diferents conceptes d´abonament i descompte que conformen tal liquidació ". L´operació, que abans consistia a obrir la bústia mitjançant una clau, ara es realitza introduint en el terminal informàtic el número de DNI i la clau.

I afegeix, a més, que aquest canvi de suport no li suposa al treballador cap perjudici ni molèstia, ja que "no pot qualificar-se de costós el fet que si el treballador vol una còpia de la seva nòmina en suport paper hagi de donar l´ordre d´imprimir i esperar breus segons a que la impressió s´efectuï ".

Per tant, d´això es dedueix clarament que l´empresari que pretengui el canvi de format ha de posar a disposició dels treballadors afectats els mitjans informàtics per a l´accés al document i, si escau, la seva materialització.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.