INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'AUTÒNOMS GENCAT PER A AJUDES COVID-19

Data de publicació: 11/27/2020

OBERTURA DEL TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ PRÈVIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT DE LA COVID-19 PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES INDIVIDUALS O PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE FORMIN PART D'UNA MICROEMPRESA

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre

Per què serveix?

Per a tenir dret a futurs ajuts extraordinaris per al manteniment persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, és necessària la inscripció prèvia.

 

És tracta d'un ajut extraordinari econòmic, per a pal·liar el efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

 

Quan?

Quan es publiqui una convocatòria d’ajuts extraordinaris, moment en què només caldrà presentar formulari d'inscripció prèvia,omplert amb lesdades requerides.

 

Com saber si se m’ha atorgat l’ajut?

L’atorgament d’un ajut sempre es notificarà per resolució expressa.

 

Qui pot fer la inscripció prèvia?

 1. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al R.E.T.A o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la mitjana de l’any anterior de les persones treballadores autònomes i les persones contractades del negocinopotsersuperior a sis.
 2. El mateix col·lectiu anterior, quan han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sempre que la mitjana del nombre de socis de l’any anterior no sigui superior a tres ni la mitjana de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a sis.
 3. Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la mitjana de socis de la cooperativa de l’any anterior sigui de màxim tres persones i les persones sòcies i persones treballadores no sòcies no siguin més de sis.

 

Qui no es pot inscriure?

Les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Requisitsper accedir ala inscripcióprèvia

 1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
 3. La base imposable del'impost sobre la renda de les persones físiquesdel darrer exercicidisponiblede la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
 4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.
 5. Complir  els requisits previstos a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable.
 6. No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, ni amb la Resolució TSF/2799/2020.

 

Termini

Des de les 9.00 hores de dilluns 30/11/2020 i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

 

Procediment

 1. Exclusivament per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
 2. Cal omplir el formulari disponible a: (http://canalempresa.gencat.cat).
 3. Cal presentar electrònicament un únic formular per persona a través http://canalempresa.gencat.cat.
 4. Si es presenten diversos formularis, únicament es considera vàlidel darrer dels presentats.
 5. Amb una de les següents acreditacions:

 

Dadesi contingut del formularid'inscripció prèvia

Les persones interessades han d'emplenar totes les dades que conté el formulari d'inscripció prèvia.   

 

Verificació de les dades  

 • Les dades subministrades per les persones interessades es fan en concepte de declaració responsable.  
 • L’Administració queda facultada per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

Gabinet Permar SL adverteix que aquest resum s’ha elaborat amb la finalitat de donar una visió general del contingut de la norma. Qualsevol detall o aplicació personal requereix estudi personalitzat.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR