NOVES MESURES PER A AUTÒNOMS

Data de publicació: 11/7/2017

Resumim tot seguit, a títol informatiu, les NOVES MESURES PER A AUTÒNOMS, establertes en la LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM.

 

 • Es redueix el recàrrec per pagar els autònoms fóra termini, si es paguen durant el 1r mes, passant a ser del  10%. Per als mesos posteriors segueix essent del 20%.
 • La base de cotització es podrà canviar 4 cops l’any. Té periodicitat trimestral gener-març, abril-juny, juliol-setembre i octubre-desembre. El canvi es pot sol·licitar fins el darrer dia abans de l’inici del trimestre.
 • La base mínima de cotització dels autònoms que en algun moment tinguin contractats més de 10 treballadors i per als societaris, es regularà expressament en els Pressupostos Generals de l’Estat.
 • Durant l’any natural, es podran fer un màxim de tres altes i tres baixes anuals,  amb efectes del dia que es comuniqui, no de primers de mes. Sobreentenem, per tant, que caldrà comunicar les altes de manera prèvia.
 • Els accidents “in itínere”, és a dir en els trajectes, passa a tenir consideració d’accident de treball.
 • Les devolucions de cotització que podien correspondre per pluriocupació i cotització a Règim General i Règim Especial de Treballadors autònoms alhora, NO s’hauran de demanar, les tramitarà de forma automàtica per part de la TGSS abans de l’1 de maig de l’any següent.
 • En els casos de pluriocupació per alta inicial en el RETA, és a dir cotització simultània al R.General i al RETA, es poden triar reduccions de base de cotització del 50% sobre la base mínima, durant 18 mesos, i del 75% sobre la base mínima, durant 18 mesos més. No acumulable a tarifa plana. (Per contractes a temps parcial de més del 50% de la jornada, les bases a triar seran del 75% i del 85%).

 

La tarifa plana:

 • Per a persones físiques, cooperativistes o socis de societats laborals.
 • No inclou autònoms societaris.
 • Requisits: no haver estat al RETA en els DOS anys anteriors a la data de l’alta, o TRES anys per a qui ja hagi gaudit d’una tarifa plana.
 • S’aplicaran els següents descomptes sobre la quota mínima per contingències comunes:
 1. 12 mesos: Reducció del 80% o quota de 50€..
 2. + 6 mesos: Reducció del 50%.
 3. + 3 mesos: Reducció del 30%.
 4. + 3 mesos: Bonificació del 30%.
 5. + 12 mesos: Bonificació del 30%, per a dones menors de 35 anys o homes menors de 30 anys,
 •  Discapacitats/víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme:
 1. 12 mesos: Reducció del 80% o quota de 50€.
 2. + 48 mesos: Reducció del 50%.
 3.  Les bonificacions no es perden pel fet de contractar treballadors per compta aliena.

 

Millores en els casos de maternitat, conciliació i contractació de familiars:

 • Bonificació durant 12 mesos del 100% de les quotes, per tenir cura de fills menors de 12 anys i familiars depenents o discapacitats que no treballin, sempre que es contracti substitut amb una jornada mínima del 50%.
 • En els casos de maternitat/paternitat/adopció/acolliment/risc durant l’embaràs/risc durant la lactància, es gaudirà d’ una bonificació del 100% de la quota d’ autònoms, si la baixa és superior a 1 mes.

 

Contractació de familiars de fins a segon grau de consanguinitat i afinitat:

 • Bonificació 12 mesos, 100% s/ contingències comunes. Cal manteniment de plantilla.
 • El cònjuge, parella de fet i familiars de fins a segon grau, que es donin d’alta com a col·laboradors d’autònoms,  que en els darrers anys no hagin estat alta en el règim, gaudiran d’una reducció del 50% sobre la base mínima els primers 18 mesos i del 25% els 6 mesos restants.
 • Es poden contractar com a treballadors per compta aliena a fills menors de 30 anys, o majors amb especials dificultats per a la inserció laboral. No cotitzen ni tenen dret a l’atur.
 • Dones que es reincorporin a la activitat RETA, abans de dos anys des de la baixa per maternitat,  podran aplicar-se la bonificació del 80% sobre la base mínima o la quota de 50 € durant 12 mesos.

 

Jubilació activa:

 • El treballador autònom, persona física i societari, amb dret a percebre el 100% de la pensió de jubilació, podia i segueix podent compatibilitzar la percepció del 50% de la pensió amb un treball a jornada completa i el pagament de l’anomenada quota de solidaritat.
 • Ara, a més, l’autònom persona física que té contractada una persona treballadora, tant a jornada completa com parcial, pot compatibilitzar el 100% de la pensió de jubilació amb  el treball.

 

DEDUCCIONS FISCALS-

Es considera despesa deduïble:

 • La prima de l’assegurança de malaltia de l’autònom, cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb un màxim de 500 € (1.500 € per a discapacitats).
 • Si es treballa al domicili, el 30% dels subministraments en la proporció entre metres quadrats de la casa i metres quadrats destinats al treball autònom.
 • Les despeses de manutenció en restauració i hostaleria regulades per norma, i que siguin abonades per mitjà electrònic de pagament.

 

QUÈ NO S'HA REGULAT ?

 • Treball autònom a temps parcial.
 • Regulació i consideració d’ingressos i habitualitat per a l’enquadrament en el règim d’autònoms.
 • Jubilació parcial en el Règim d’ autònoms.
 • Jubilació activa amb percepció del 100% de pensió per a autònoms societaris.

 

Accés al text íntegre de la Llei

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.