PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2021

Data de publicació: 1/7/2021

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2021

(Llei 11/2020)

 

El dia 1 de gener de 2021, varen entrar en vigor els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021. Els resumim les novetats en matèria laboral i de Seguretat Social, amb la intenció que en tinguin s’assabentin de les novetats. Qualsevol aplicació d’aquesta normativa caldrà fer-la particularment i amb una anàlisi prèvia de cada cas.

 

Art. 119.- Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur i Protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional

 1. Bases mínimes s’incrementen en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, del que no hi ha hagut cap canvi.
 2. Bases màximes: 4.070,10 €/mes o de 135,67 €/dia.
 3. Tipus de cotització 2021

 

Concepte

A càrrec de l’empresa

A càrrec del treballador

C. Comunes

23.60 %

4.70 %

AT i EP

D.A. 4ª Ley 42/2006

 

Hores Extres F. Major

12,00 %

2,00 %

Resta hores extres

23,60 %

4,70 %

 

Treballadors de la llar:

 • Bases segons escala de retribucions mensuals en 2020 + increment SMI per 2021.
 • Tipus: Igual que R. General.
 • Reducció: Del 20% en CC empresarial per a altes a partir 01/01/2012, si l'empleat no hagués treballat a temps complet per l'ocupador entre el 2 d'agost i el 31 de desembre del 2011.
 • Bonificació: Fins a arribar el 45% per a famílies nombroses, a més de la reducció.
 • Reducció / bonificació no aplicable si empleat amb menys de 60 hores mensuals assumeix la cotització.

 

Autònoms.

 • Base màxima: 4.070,10 € / mes.
 • Base Mínima: 944,40 € / mes
 • Elecció Base de cotització:
  • Menors de 47 anys a 2021.01.01: qualsevol
  • Amb 47 anys a 01/01/21 i basant-31/12/20 igual o superior a 2.052,00: Qualsevol
  • Amb 47 anys a 01/01/20 i basant-31/12/20 inferior a 2.052,00 €: Base màxima de cotització: 2077,80€/mes, excepte opció abans de 30/06/21 o cònjuge supervivent de l' titular del negoci.
  • Amb 48 o més anys a 01/01/21: entre 1.018,50 i 2.077,80 €. Cònjuge supervivent amb 45 o + anys: entre 944,40 i 2.077,80 €.
  • Autònoms amb cotitzacions en qualsevol règim abans dels 50 anys, per 5 o més anys:
   • Si última base =<2.052,00: Entre 944,40 i 2.077,80. €.
   • Si última base> 2.052,00: Entre 944,40 € / mes i base cotitzada.
  • Autònoms venda ambulant o a domicili (CNAE 4781, 4782, 4789, 4799): 944,40 € / mes, o una base de 869,40 € / mes.
  • Autònoms venda a domicili (CNAE 4799): Base mínima: 944,40 € / mes o 519,30 € / mes.

 

D.F 43a - Moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors autònoms, si estan al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament de les quotes que es meritin entre desembre 2020 i febrer 2021, gener a març 2021 per a autònoms.

a) Interès: 0,5%.

b) Termini:  els 10 primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris.

c) Resolució: única, encara que hi hagi més d’un mes. Amortització en 4 mesos per mes sol·licitat. Màxim total: 12 mesos.

 

D.F 36a - Contracte per a la formació dual universitària

Es formalitzarà per convenis de cooperació educativa universitats - entitats col·laboradores.

Es busca la qualificació professional alternant treball retribuït-activitat formativa.

Es reglamentarà el sistema d'impartició de la formació en els centres i en les empreses.

Salari: mai inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps treballat.

Seguretat Social: Per totes les contingències protegibles i prestacions, inclosa la desocupació i el FOGASA.

 

D.F 36a - Indemnitzacions a càrrec de el Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

Abonament d’indemnitzacions casos amb el límit màxim d'una anualitat i salari diari màxim del doble de l’SMI, incloses les pp de pagues:

 1. A causa d'acomiadament o extinció dels contractes d'acord amb els articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 de l’E.T.
 2. D’extinció de contractes d'acord amb els articles 181 i 182 de R.D. Leg. 1/2020
 3. Per extinció de contractes temporals o de durada determinada.

 

 • Si la causa de l’extinció és la modificació substancial de les condicions de treball, màxim de 9 mensualitats
 • Per a acomiadaments o extincions s/articles 50 i 56 de l’ET, màxim trenta dies per any de servei.

 

D. 19a - Interès legal de diners i interès de demora

 1. Tipus d'interès legal: 3,00 %.
 2. Interès de demora: 3,75 %.

 

D.F. 38 - Jubilació i treball

Treball per compte d'altri + pensió de jubilació s/ Art. 214 LlGSS:

Cotització per incapacitat temporal + contingències professionals + cotització especial de solidaritat de el 9 % (7% empresa i 2% treballador/a).

 

Treball per compte propi autònoms SS + jubilació s/ Art. 214 LlGSS

Cotització per incapacitat temporal + contingències professionals + cotització especial de solidaritat de el 9 %.

 

Treball per compte propi en mutualitat alternativa + jubilació s/ Art. 214 LlGSS

 

Cotització especial de solidaritat de el 9 % sobre la base mínima d’autònoms, que es deduirà mensualment de la pensió.

 

D. 121a - IPREM

Diari: 18,83 €. Mensual: 564,90 €. Anual: 6.778,80 €.

 

D.F. 12A - Aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions

 No poden excedir els 2.000 €. + 8.000 €, si l'increment prové de contribucions empresarials.

Aportacions pròpies de l'empresari individual a plans de pensions: màxim 10.000 €.

 

D. 122- Contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

Es poden bonificar el 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors:

 

 • Empreses privades del sector de turisme, i comerç i hostaleria vinculats a aquest sector.
 • Que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any.
 • Que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

 

D. 123a. - Bonificació canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural.

Bonificació del 50% en la cotització empresarial en canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i en supòsits de malaltia professional.

 

D.F 44a - Integració de llacunes de cotització en les pensions de jubilació d'autònoms i treballadors agraris

El Govern emprendrà reformes normatives que suprimeixin la discriminació actual dels autònoms i treballadors agraris, respecte dels treballadors del règim general.

 

D. 124a. - Crèdit de formació professional per a l'ocupació.

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 %

b) De 10 a 49 treballadors: 75 %.

c) De 50 a 249 treballadors: 60 %.

d) De 250 o més treballadors: 50 %.

D'1 a 5 treballadors: 420 €.

Per a obertura de centres de treball durant el 2021 o empreses de nova creació: 65 € per cada nou treballador.

Permisos individuals de formació: Crèdit anterior + crèdit addicional de màxim el 5 % del crèdit establert en el pressupost de el SEPE.

 

D127a - Suspensió de el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.

Se suspèn l'aplicació de sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

 

NOTES:

De moment no s’augmenta el salari mínim interprofessional.

Autònoms a temps parcial: S’ajorna l'entrada en vigor.

 

Empleats públics:

 • Es modifiquen els permisos per mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica; per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes i vacances.
 • Art. 19 – Taxa de reposició de personal amb relació indefinida: 110 % en els sectors prioritaris i 100% en els altres sectors. Entitats locals amb deute financer amortitzat: 110%.
 • Retribucions: increment global màxim del 0,9 % respecte a les vigents a 31/12/2020.
 • Es podrà procedir a la devolució de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, si encara no s’ha retronat, tenint en compte la seva situació economicofinancera.
 • No es pot contractar personal temporal, ni realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables (art. 19 LPGE 2021).
 • Taules salarials 2021:

 

Grup/Subgrup EBEP

Sou

(Euros)

Triennis

(Euros)

A1

14.572,68

560,88

A2

12.600,72

457,44

B

11.014,68

401,28

C1

9.461,04

346,20

C2

7.874,16

235,68

E (Llei 30/1984) y Agrupacions Professionals (EBEP)

7.206,96

177,36

 • Pagues de juny i desembre:

 

Grup/Subgrup EBEP

Sou

(Euros)

Triennis

(Euros)

A1

749,38

28,85

A2

765,83

27,79

B

793,33

28,92

C1

681,43

24,91

C2

650,20

19,44

E (Llei 30/1984) y Agrupacions Professionals (EBEP)

600,58

14,78

 • Complements de destí:

 

Nivel

Importe

Euros

Nivel

Importe

Euros

30

12.729,24

15

4.302,72

29

11.417,52

14

4.008,24

28

10.937,76

13

3.712,80

27

10.457,16

12

3.417,60

26

9.174,48

11

3.122,40

25

8.139,72

10

2.827,80

24

7.659,48

9

2.680,56

23

7.179,96

8

2.532,60

22

6.699,36

7

2.385,24

21

6.219,96

6

2.237,64

20

5.777,76

5

2.090,16

19

5.482,92

4

1.869,00

18

5.187,84

3

1.648,20

17

4.892,64

2

1.427,04

16

4.598,28

1

1.206,00

 

 • Equivalències entre sistemes de classificació:

Grup A Llei 30/1984: Subgrup A1 EBEP.

Grup B Llei 30/1984: Subgrup A2 EBEP.

Grup C Llei 0/1984: Subgrup C1 EBEP.

Grup D Llei 30/1984: Subgrup C2 EBEP.

Grup E Llei 30/1984: Agrupacions professionals EBEP.

 

PENSIONS:

 

Revaloració de pensions: Increment del 0,9 %.

Quantia íntegra màxima: 2.707,49 € / mes o 37.904,86 €/any.

Complements a mínims: Es reconeixen si no es perceben rendiments del treball, del capital o d'activitats econòmiques i guanys patrimonials que no excedeixin de 7.707,00 €/any.

Si es perceben ingressos superiors a 7.707,00 €: Si ingressos + pensió <7.0707,00 + import de la pensió mínima, es percebran complements fins pensió mínima.

 

Imports mínims de les pensions de sistema de la Seguretat Social:

 

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

     

Titular amb 65 anys

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Titular menor de 65 anys

11.170,60

9.034,20

8.538,60

Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa.

17.871,00

14.484,40

13.746,60

Incapacitat Permanent

     

Gran invalidesa

17.871,00

14.484,40

13.746,60

Absoluta

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Total: Titular amb 65 anys

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Total: Titular amb edat entre 60 i 65 anys

11.170,60

9.034,20

8.538,60

Total: Derivada de malaltia comuna menor de 60 anys

7.119,00

7.119,00

7.056,00

Parcial del règim d’accidents de treball: Titular con 65 anys

11.914,00

9.655,80

9.164,40

Viduïtat

     

Titular amb càrregues familiars

11.170,60

Titular amb 65 o amb discapacitat igual o superior al 65 %.

9.655,80

 

Titular amb edat entre 60 i 64 anys

9.034,20

Titular amb menys de 65 anys

7.315,00

Orfenesa

 

Per beneficiari

2.951,20

Menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65 %

5.805,80

Orfenesa absoluta: el mínim s’incrementarà en 7.315,00 euros/any distribuïts entre els beneficiaris.

 

Prestació d’orfenesa

 

Un beneficiari

(1)

Diversos beneficiaris: a repartir entre número de beneficiaris 100

(1)

En favor de familiars

 

Por beneficiari

2.951,20

Si no existeix vidu ni orfe pensionista:

 

Un sol beneficiari amb 65 anys

7.131,60

Un sol beneficiari menor de 65

6.721,40

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.363,80 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

 

 

Art. 44. Revaloració de les pensions no contributives i altres prestacions de la Seguretat Social.

Jubilació i invalidesa no contributiva: + 1,8%. Import anual: 5.639,20 €.

Complement per no tenir habitatge: 525,00 € anuals.

 

Art. 45. Pensions SOVI.

Import anual: 6.183,80 euros.

Si concorren amb pensió de viduïtat de SS: 6.001,80 €.

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR