PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN L'ÀMBIT LABORAL

Data de publicació: 12/31/2019

RESUM DE LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, Protecció de dades personals I GARANTIA DE DRETS DIGITALS, en l'àmbit laboral

 

 

Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals àmbit laboral (Art.87):

 

Les persones treballadores tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l'ús dels dispositius digitals facilitats per l'ocupadora.

 

L’ocupadora només podrà accedir als dispositius digitals facilitats a les persones treballadores per controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i garantir la integritat d'aquests dispositius.

 

Les ocupadores establiran criteris d'utilització dels dispositius digitals, respecte a estàndards mínims de protecció de la seva intimitat d'acord amb els usos socials i els drets constitucionals i legals.

 

Per accedir a dispositius amb autorització per a usos privats, l'ocupadora especificarà els usos privats autoritzats i establirà garanties per preservar la intimitat.

 

Les persones treballadores han de ser informats dels criteris d'utilització a què es refereix aquest apartat.

 

 

Dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral (art.88):

 

Les persones treballadores tenen dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora de el temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

 

L'ocupadora elaborarà una política interna en la qual definirà les modalitats d'exercici de el dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització amb el personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica. Es preservarà el dret a la desconnexió digital en els supòsits de realització de la feina a distància així com en el domicili de l'empleat vinculat a l'ús amb fins laborals d'eines tecnològiques.

 

Dret a la intimitat enfront de l'ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball (Art.89):

 

Tractament d'imatges:

Només podran tractar les obtingudes per a l'exercici de les funcions de control de les persones treballadores previstes legalment, dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.

 

Captació flagrant d'un acte il·lícit: S'entendrà complert el deure d'informar quan existís a el menys el dispositiu a què es refereix l'article 22.4 d'aquesta llei orgànica.

 

Instal·lació de sistemes d'enregistrament en llocs destinats al descans o esbarjo dels persones treballadores, com ara vestuaris, lavabos, menjadors i anàlegs: Prohibit.

 

Instal·lació de sistemes d'enregistrament en el lloc de treball: únicament quan siguin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones.

 

Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral (Art. 90):

 

Només podran tractar-se les dades obtingudes per a l'exercici de les funcions de control de les persones treballadores previstes legalment, dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.

 

Imprescindible informar prèviament, de manera expressa, clara i inequívoca a les persones treballadores i als seus representants, de l'existència i característiques d'aquests dispositius, del possible exercici dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament i supressió.

 

Drets digitals en la negociació col·lectiva (art.91):

 

Els convenis col·lectius podran establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels persones treballadores i la salvaguarda de drets digitals en l'àmbit laboral.

 

 

(*) Entenem inclosos dins el col·lectiu de persones treballadores als / les empleats i empleades públics/ques

(**) Entenem com a sistemes d'enregistrament aquells que registrin sons, vídeo o els dos alhora.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.