RD 1170/15 REVALORACIÓ DE PENSIONS 2016

Data de publicació: 1/4/2016

 

Percentatge de revaloració de les pensions respecte 2015:

Porcentaje de revalorización de las pensiones respeto del 2015:

0,25%

Pensió bruta màxima:

Pensión bruta máxima:

2.567,28 € mensuals/mensuales, 35.941,92 € anuals/anuales.

Complements a mínims:

Complementos a mínimos:

Incompatibles amb rendes superiors a 7.116,18 €/any.

Incompatibles con rentas superiores a 7.116,18 €/año

Residència obligatòria a Espanya

Residencia Obligatoria en España

Import dels ingressos per tenir de la consideració de cònjuge a càrrec:

Importe de los ingresos para tener la consideración de cónyuge a cargo:

8.301,10 €/any-año

Import pensions SOVI:

Importe pensiones SOVI:

5.698,00 € anuals-anuales

 

Import pensions no contributives:

Importe pensiones no contributivas:

5.150,60 € íntegres anuals/íntegros anuales. Complement per lloguer d’habitatge /complemento por alquilar de vivienda: 525,00 €/any-año.

 

 

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l'any 2016

Cuadro de importes mínimos de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2016

 

Classe de pensió

Clase de pensión

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Con cónyuge a cargo

Sense cònjuge:

Sin Cónyuge:

 U. E. unipersonal

Amb cònjuge no a càrrec

Con cónyuge no a cargo

Euros/

any-año

Euros/

any-año

Euros/

any-año

Jubilació/n

Titular amb/con 65 anys/años

10.998,60

8.905,40

8.449,00

Titular menor de 65 anys/años

10.299,80

8.330,00

7.872,20

Titular amb/con 65 anys/años procedent/e de gran invalidesa/invalidez

16.483,60

13.358,80

12.674,20

Incapacitat permanent/e

Gran invalidesa/invalidez

16.483,60

13.358,80

12.674,20

Absoluta

10.988,60

8.905,40

8.449,00

Total: Titular amb/con 65 anys/años

10.988,60

8.905,40

8.449,00

Total: Titular entre 60 i 64 anys/años

10.299,80

8.330,00

7.872,20

Total: Derivada de malaltia/enfermedad comuna/común < de 60 anys/años

5.538,40

5.538,40

5.045,04

Parcial d’accidents de treball, amb 65 anys

Parcial de accidentes de trabajo con 65 años

10.988,60

8.905,40

8.449,00

Viduïtat/viudedad

Titular amb/con càrregues/cargas familiars/es

 

10.299,80

 

Titular amb/con 65 anys/años o discapacitat/dad ≥ 65%

 

8.905,40

 

Titular entre 60 i 64 anys/años

 

8.330,00

 

Titular amb/con menys/menos de 60 anys/años

 

6.742,40

 

 


Classe de pensió/Clase de pensión

Euros/any-año

Orfenesa

Per beneficiari/o

2.720,20

Per beneficiari discapacitat, menor de 18 anys i amb discapacitat ≥ 65%

Por beneficiario discapacitado menor de 18 años y con discapacidad ≥ 65%

5.353,60

Amb orfenesa absoluta el mínim s’incrementarà en 6.724,20 euros/any repartits entre els beneficiaris.

Con orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.724,20 €/año repartidos entre los beneficiarios

En favor de familiars

Por beneficiari/o

2.720,20

Si no existeix vidu ni orfe pensionistes/si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

 

– Un sol/o beneficiari/o amb/con 65 anys/años

6.575,80

– Un sol/o beneficiari/o menor de 65 anys/años

6.195,00

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.011,00 euros / any entre el nombre de beneficiaris.

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.011,00 €/año entre el número de beneficiarios.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna un coneixement superficial de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

 

Nota: La información anterior es sólo orientativa, y da un conocimiento superficial de la norma que cuenta. Su aplicación requiere el estudio personalizado por parte de Gabinete Permar SL.

Accés al BOE – Acceso al BOE

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR