RDLLEI 24/2020 - MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ A L'OCUPACIÓ

Data de publicació: 6/29/2020

MESURES SOCIAL DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT EN EL SECTOR INDUSTRIAL

R.D. Lley 24/2020, de 26 /06

 

Resumim tot seguit, en una primera lectura, els aspectes laborals més importants regulats en aquest R.D. Llei, amb la intenció que es puguin orientar. Qualsevol aplicació pràctica sobre aquest text legal, requereix un estudi personalitzat.

Prèvia:

ERTO FM (Expedient de regulació temporal d’ocupació per força major)

ERTO ETOP (Expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o productives).

 

ERTO’s FM

Només són aplicables els ERTO FM descrits en l’art. 22 del RDLeg. 8/2020, sol·licitats abans del 27/06/2020, i com a màxim fins el 30/09/2020.

Les empreses estan obligades a reincorporar a les persones treballadores en la mesura que sigui necessari per al desenvolupament de la seva activitat, essent prioritaris els ajustaments en termes de reducció de jornada.

Les empreses, en el seu cas, hauran de comunicar la renúncia a l’ERTO en un termini màxim de 15 dies des que ho decideixin.

Cal comunicar aquesta renúncia o qualsevol modificació de jornada al SEPE, abans que es produeixi.

No estan permeses les hores extres, ni noves externalitzacions de la feina, ni nous contractes, ja siguin directes o mitjançant ETT mentre duri l’ERTO i no s’hagi reiniciat, excepte que ningú de la plantilla pugui realitzar les tasques per les que es contracta una nova persona. La inobservança d’aquesta obligació pot suposar la imposició de sancions.

 

ERTO’s ETOP

Mesures aplicables als ERTO ETOP descrits en l’art. 23 del RDLeg. 8/2020, sol·licitats després del 27/06/2020, i com a màxim fins el 30/09/2020.

Es poden començar a tramitar mentre estigui vigent un ERTO FM.

Quan després d’un ERTO FM s’iniciï un ERTO ETOP, s’encadenaran i hi estan inclosos.

Els ERTO ETOP vigents el 27/06/2020 segueixen essent aplicables en els termes establerts per l’empresa i fins al termini establert en la comunicació final.

No estan permeses les hores extres, ni noves externalitzacions de la feina, ni nous contractes, ja siguin directes o mitjançant ETT mentre duri l’ERTO i no s’hagi reiniciat, excepte que ningú de la plantilla pugui realitzar les tasques per les que es contracta una nova persona. La inobservança d’aquesta obligació pot suposar la imposició de sancions.

 

 

PROTECCIÓ A LA DESOCUPACIÓ

Segueixen vigents les mesures previstes en l’art. 25, apartats 1 a 5 del RDLeg. 8/2020 fins a 30/09/2020: No cal tenir carència prèvia per tenir dret a l’atur i l’atur cobrat no es considera atur consumit, també per a socis de societats laborals i de cooperatives que cotitzin per atur. La base reguladora ha de ser la dels darrers 180 dies

Segueixen vigents les mesures previstes en l’art. 25.6 del RDLeg. 8/2020 fins a 31/12/2020 per a treballadors fixes discontinus a qui se suspèn el contracte o estan a l’espera d’iniciar l’activitat i no poden, es poden beneficiar dels aspectes resumits en el punt anterior.

El SEPE prorrogarà fins el 30/09/2020 els aturs regulats per ERTO’s causats per causa de la COVID-19 iniciats abans del dia 27/06/2020.

Sempre que hi hagi alteracions d’activitat l’empresa ha de comunicar el calendari de períodes d’activitat a través de Certific@2, a mes vençut, però qualsevol variació s’ha de comunicar amb caràcter previ.

 

COTITZACIONS:

 

ERTO’S FM

Les empreses queden exonerades de pagar les quotes a la SS, pels conceptes de recaptació conjunta, els mesos de juliol, agost i setembre:

  1. Persones que comencin la seva activitat a partir del dia 01/07/2020, i persones que reinicien la seva activitat des de la data de la renúncia de l’ERTO per part de l’empresa,
    1. Empreses de menys de 50 treballadors:  60%.
    2. Empreses a partir de 50 treballadors: 40 %.
  2. Empreses amb activitat suspesa a parir del dia 1/07/2020, i per als períodes de suspensió:
    1. Empreses de menys de 50 treballadors:  35%.
    2. Empreses a partir de 50 treballadors: 25 %.

 

* La plantilla sempre es compta a 29/02/2020.

 

ERTO’s ETOP, anteriors a 27/06/2020 o que s’encadenin a un ERTO FM, tenen les bonificacions descrites en el punt anterior.

 

* La plantilla sempre es compta a 29/02/2020.

 

És imprescindible la comunicació dels treballadors afectats a la TGSS, així com fer la declaració responsable, abans que es demani el càlcul de la liquidació mensual.

Les exempcions de cotització no tenen efectes per a les persones treballadores.

 

SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ

El compromís establert en el RDLlei 8/2020, de manteniment de l’ocupació durant els 6 mesos següents a la reincorporació del treballador, s’estén als ERTO ETOP, si s’apliquen excepcions de cotització.

Per a les empreses que s’apliquen excepcions per primer cop a partir del 27/06/2020, els 6 mesos comencen a partir d’aquesta data.

Fins el 30/09/2020, no es poden realitzar acomiadaments per força major ni per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o productives.

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

Excepcions:

Des de l’1/07/2020 els autònoms que perceben la prestació extraordinària per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional, sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar:

a) Juliol: 100%.

b) Agost: 50%.

c) Setembre 25%.

Aquestes exempcions són incompatibles amb la percepció del subsidi per cessament d’activiat.

 

Prestació per cessament d’activitat

Els autònoms que percebien la prestació de cessament d’activitat fins el 30/06/2020, poden sol·licitar la prestació prevista en al Llei General de la Seguretat Social si tenen carència, no estan en edat de jubilació, estan al corrent de pagament de les cotitzacions i tinguin una reducció mínima del 75% de la facturació durant el 3e trimestre del 2020 en comparació amb el 3r trimestre del 2019, sempre que els rendiments nets d’aquest trimestre siguin inferiors a 5.818,75 euros, ni 1.939,58 euros mensuals.

Si l’autònom té treballadors, ha d’acreditar estar al corrent de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social, a través d’una declaració responsable.

La prestació es pot arribar a percebre fins el 30/09/2020.

Sol·licituds:

Fins el 15/07, per què tingui efectes del dia 01/07.

A partir del dia 16/07 per què tingui efectes de l’endemà.

Mentre es cobra aquesta prestació, cal liquidar les quotes puntualment.

Aquesta prestació es pot renunciar sempre abans del 31/08/2020, amb efectes del mes següent.

Si l’autònom veu que no complirà els requisits, pot tornar els diners per iniciativa pròpia.

S’hi poden acollir els treballadors autònoms de temporada i socis de cooperatives, en determinades condicions.

 

TRANSICIÓ I ACOMPANYAMENT EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ

Les empreses en ERTO FM total, segons es descriu en el RD 18/2020, a 30/06/2020 queden exonerades de cotització:

Treballadors amb activitat suspenses a partir 01/07/2020:

Quotes del mes de

Empreses de – 50 treballadors

Empreses a partir de 50 treballadors.

Juliol

70 %

50%

Agost

60%

40%

Setembre

35%

25%

 

Les empreses que hagin de demanar un ERTO FM a causa de la COVID-19, a partir de l’1 de juliol, per algun centre de treball, tindran les següents excepcions:

Concepte

Empreses de – 50 treballadors

Empreses a partir de 50 treballadors.

Període de tancament, fins 30/09/2020

80%

60%

 

Aquestes excepcions són incompatibles amb les esmentades a l’inici d’aquest resum.

L’empresa que es vegi en aquestes circumstàncies, té dret a les excepcions esmentades a l’inici d’aquest resum, un cop reobrin.

 

TREBALLADORS INCLOSOS EN ERTO’s NO BENEFICIÀRIES D’ATUR

Es consideren en situació assimilada a l’alta, encara que l’empresa no tingui obligació de cotitzar, i només durant el període d’excepció de cotitzacions, essent la seva base de cotització la mitjana dels 6 darrers mesos.

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR