RDLlei 30/2020 EXTRACTE DELS CONTINGUTS MÉS INTERESSANTS

Data de publicació: 10/5/2020

DRLl. 30/2020

 

Extracte dels continguts més interessants:

És una norma molt complexa i mancada de criteris en el moment d’emetre aquest resum.

 

 • Tots els ERTO FM vigents a 30/09/2020, es prorroguen fins a 31/01/2021, de qualsevol tipus, activitat i sector.
 • Des l’1/10/2020 SENSE EXONERACIONS DE QUOTES. Només exoneren les de l’annex del RDLlei.
 • Cal fer nova petició de prestacions d’atur. No cal fer cap tràmit per a la renovació de l’ERTO.

 

Mantenen exoneracions de quotes ERTO FM:

 1. Pròrrogues del vigents o ERTO nou, si estan dins de l’Annex.
 2. Pròrrogues dels vigents o ERTO nou, vinculades a les de l’Annex, en el 50% de la seva facturació.

Si l’empresa vol tenir exoneració CAL tramitar un nou ERTO.

 

ERTO IMPEDIMENT ACTIVITAT

 • A causa de decisions d’autoritats europees o espanyoles que impedeixin la totalitat de l’activitat de l’empresa. Ha d’afectar a tota l’empresa.
 • Es tramita un nou ERTO segons normativa ordinària. Per tant cal informe de la inspecció que no paralitza el procediment.
 • Resolució 5 dies hàbils o silenci administratiu positiu.

Exoneració 100% o 90% de quotes mentre duri l’impediment. Màxim 31/01/2021

 

ERTO PER LIMITACIONS DE L’ACTIVITAT

 • Limitació de treball en base a les decisions que prenen autoritats només espanyoles. Exemple: Limitació aforament terrasses, etc.
 • Proporcional a les mesures preses. TENIR CLARA LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE LIMITACIONS I AFECTACIONS.
 • Es tramita un nou ERTO segons normativa ordinària. Per tant cal informe de la inspecció que no paralitza el procediment. En la memòria es justifiquen les limitacions.

 

Exoneració mentre duri impediment:

 • Fins 50 treb.: 100% octubre, 90% novembre, 70% desembre, 60% gener 2021
 • Des de 50 treb: 10% menys en cada tram.

Es pot tramitar ERTO FM per noves restriccions tenint vigent un altre FM. No cal renunciar al vell.

 

ERTO PRORROGAT I PERTANYENT A LLISTAT CNAE O VINCULADES/DEPENENTS O INTEGRANTS DE LA CADENA DE VALOR DE LES EMPRESES DE L’ANNEX CNAE.

 • Empreses incloses en l’Annex: no cal cap tràmit. Prorroguen ERTO i mantenen exoneració.
 • Empreses vinculades/dependents o integrant de la cadena de valor: Cal tramitar
  • Acreditar facturació mínima del 50% a les empreses del llistat.
  • Sol·licitar reconeixement de vinculació a Autoritat Laboral.(entre 5 i 19 octubre). Resolució en 5 dies o silenci positiu.
  • Comunicació als treballadors afectats.
  • Possibilitat informe inspecció, que no suspèn ni paralitza.
 • Bonificacions: 85% fins 31/01/20201 o 75% amb 50 o més treballadors.

 

També Bonificacions: 85% fins 31/01/20201 o 75% amb 50 o més treballadors.

 • Empreses que estaven en FM i passen a ETOP i estan en l’Annex, segueixen mantenint les exoneracions anteriors.
 • Empreses que tenien un ETOP que s’aplicava i estan dins Annex.
 • Empreses ERTO FM vinculades a Annex que passen a ERTO ETOP, si són reconegudes, tenen també bonificacions. (Aquest trànsit sembla no massa ajustat).

 

Nous ERTO ETOP:

 • Es tramita segons Art. 23 del RDLeg. 8/2020
 • Es pot negociar mentre en tenim un FM vigent i es pot connectar la fi del primer amb l’inici del segon.

 

ETOP QUE VENÇ DE 01/10/2020 A 31/01/2021

 • Es pot prorrogar. Es tramita procediment de pròrroga a autoritat laboral. Període de consultes i acord.
 • Aprofitar-ho per a ETOPS que estan dins de l’Annex ja que seguirien gaudint de les exoneracions.

 

MANTENIMENT OCUPACIÓ

 • Es manté criteri. RDllei 11/2020
 • Les empreses que exonerin quotes a partir d’ara obren un nou període de 6 mesos.
 • El nou període comença a computar en el moment en què finalitza un anterior període.

 

HORES EXTRES I CONTRACTACIÓ LABORAL

 • Es mantenen les limitacions.

 

ATUR

 • Fins a 31/01/2021 es manté el 70% BR.
 • Es manté no necessitat de carència.
 • Consum de prestacions: Es reinicia a parir 01/10/2020, amb diverses circumstàncies: (molt poc clar - aprofundir)
  • No consumeix prestacions des de 01/10/2020 i fins 31/12/2021 qui accedeix a l’atur per fi de contracte de durada determinada, acomiadament causes objectives o disciplinari declarat improcedent.

 

TOTS ELS ERTOS PRORROGATS PER FM O ETOP HAN DE SOL·LICITAR NOVAMENT SOL·LICITUD COL·LECTIVA ABANS 20/10/2020, si no, deixen de percebre la prestació.

 

Es manté necessitat de fitxers d’activitat i notificació prèvia de variacions del RDLlei 24/2020

 

FIXES DISCONTINUS:

Manteniment Art. 25.6 del RDLlei. 8/2020

Prestacions extraordinària per a qui esgoti prestacions del 25.6 anterior.

 

ATUR I TREBALL A TEMPS PARCIAL

 • Les minoracions de percentatge de jornada que s’han aplicat a persones que estan en una empresa amb contracte a temps parcial sense haver entrat en ERTO i en una empresa altra amb contracte a temps parcial amb el 100% de la seva jornada en ERTO.
 • Es regula una compensació.
 • Sollicitud a SEPE abans 30/06/2021.

 

Es prorroguen fins a final de gener les limitacions d’acomiadaments.

S’amplia la interrupció dels contractes temporals que entren en ERTO.

 

AUTÒNOMS

PRESTACIÓ PER REDUCCIÓ D’INGRESSOS

 • Des de l’1/10/2020 i fins a 31/01/2021.
 • Estar d’alta al RETA i al corrent de pagament amb la Seguretat Social des de l’1/04/2020. Si s’ha cobrat aquesta prestació i no es cotitzava per cessament d’activitat, el mes següent a la fi de la prestació, aquesta prestació s’haurà de cotitzar.
 • No tenir dret a la prestació de la DA 4a o art. 327 i següents de la Llei General de la SS.
 • Ingressos 4T 2020 inferiors al salari mínim interprofessional.
 • Reducció del 50% dels ingressos en el 4T 2020 respecte els del 1T 2020.
 • Import:
  • 50% de la base mínima de cotització.
  • 40% de la base mínima de cotització, si dues o més persones convivents i familiars tinguin dret a la prestació.
 • Termini de prestació de sollicitud: 15/10/2020. (es cobrarà des del dia 01-10-2020), si es presenta més tard del dia 15-10 es generarà el dret e partir del dia 1 del mes següent
 • És incompatible amb:
 1. Una feina per compta aliena, excepte que cobri per sota de 1,25 vegades el salari mínim.
 2. Una altra activitat per compta pròpia.
 3. Amb la percepció de rendiments de la societat amb activitat.
 4. Amb la percepció de prestacions de la Seg. Social que siguin incomptables amb el treball.
 • Comporta l’exoneració del pagament de les quotes durant la percepció de la prestació.
 • S’extingeix en el moment en què es té dret a una altra prestació d’aquest tipus.
 • Es revisaran totes a partir de l’1 de març de 2021. La falta de dret suposarà la devolució sense recàrrecs o interessos, si es paga en el primer requeriment.
 • Un cop obtinguda, s’hi pot renunciar o es pot fer la devolució voluntària, per canvi de circumstàncies.

Annex Llistat de CNAE’s

0710 Extracció de minerals de ferro.

2051 Fabricació d'explosius.

5813 Edició de periòdics.

2441 Producció de metalls preciosos.

7912 Activitats dels operadors turístics.

7911 Activitats de les agències de viatges.

5110 Transport aeri de passatgers.

1820 Reproducció de suports enregistrats.

5122 Transport espacial.

4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

9004 Gestió de sales d'espectacles.

7729 Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.

4741 Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

3220 Fabricació d'instruments musicals.

3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

8230 Organització de convencions i fires de mostres.

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.

5510 Hotels i allotjaments similars.

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.

1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

9001 Arts escèniques.

5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica.

1393 Fabricació de catifes i moquetes.

8219  Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

2431 Estirat en fred.

5223 Activitats annexes al transport aeri.

3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

5590 Altres allotjaments.

5010 Transport marítim de passatgers.

7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

4932 Transport per taxi.

2670 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics.

9601 Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell

9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment

 

Nota: Aquesta informació és només orientativa. Cal gestionar cada cas amb el nostre despatx.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.