REIAL DECRET LLEI 28/2020 DE TREBALL A DISTÀNCIA

Data de publicació: 9/23/2020

Resum orientatiu dels ascpectes més rellevants del:

TREBALL A DISTÀNCIA - Real Decret-Llei 28/2020

 

DEFINICIONS:

Treball a distància: El prestat al domicili de la persona treballadora o en el lloc que aquesta tria, durant tota o part de la jornada, de forma regular.

Teletreball: El treball a distància realitzat principalment amb mitjans informàtics, telemàtics i de telecomunicacions.

Treball presencial: El que es du a terme en el lloc que estableix l’empresa.

 

LÍMITS:

En menors, contractes en pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge, màxim el 50% de la jornada.

 

IGUALTAT DE TRACTE, D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ:

 • Cal garantir que els drets son iguals per a les persones que presten el treball a distància i de manera presencial, tenint especial cura en: retribució, estabilitat en el treball, temps de treball, formació i promoció professional, discriminació pe raó de sexe i drets per a la conciliació de la vida laboral i familiar
 • Les dificultats tècniques o d’altre tipus, no imputables a la persona que treballa a distància, no poden anar en el seu perjudici.

 

CARACTERÍSTIQUES:
Voluntari

 • Per a l’empresa i per a la persona treballadora.
 • La negativa de la persona treballadora per a treballar a distància i les dificultats per al desenvolupament de l’activitat a distància, no poden ser motiu d’acomiadament.

Reversible

 • A instància de l’empresa o de la persona treballadora.

Amb acord:

 1. Per escrit, que es farà constar en el contracte de treball o en acord posterior, sempre formalitzat abans que s’iniciï la prestació del servei a distància. No fer-ho és infracció greu (sanció entre 626 € i 6.250 €)
 2. Comunicat als representants sindicals, en cas que la plantilla en tingui, en un termini màxim de 10 dies.
 3. Registrat a l’oficina de treball, amb la còpia signada per la representació sindical, si existeix.
 4. Amb contingut mínim. Ha de contenir sempre:
  1. Inventari d’equips i eines que es faciliten a la persona treballadora.
  2. Despeses que pot tenir la persona treballadora i com se li abonen.
  3. Horari i regles de disponibilitat.
  4. Percentatge d’hores de treball presencial i d’hores de treball a distància.
  5. Centre de treball de l’empresa on queda adscrita la persona treballadora a distància.
  6. Lloc de treball a distància escollit.
  7. Terminis de preavís per a revertir el sistema de prestació de treball.
  8. Mitjans de control de l’activitat per part de l’empresa.
  9. Procediments en cas de dificultats tècniques.
  10. Instruccions de l’empresa en matèria de participació de la representació legal de les persones treballadores i de protecció de dades.
  11. Instruccions de l’empesa en matèria de seguretat de la informació.
  12. Durada de l’acord.

 

MODICIFACIONS POSTERIORS:

 • Sempre seran amb acord entre les parts, per escrit i abans del canvi.
 • Les persones amb jornada 100% a distància tenen prioritat per a ocupar llocs de treball totalment o parcialment presencials.

 

DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES A DISTÀNCIA

 • A la formació: participació activa en les formacions.
 • A la promoció professional: Tant en llocs de treball presencials com a distància.

 

DOTACIÓ SUFICIENT

L’empresa és responsable de mantenir adequadament els mitjans, equips i eines que la persona treballadora a distància necessiti i d’assistir-la en cas de dificultats tècniques.

 

COMPENSACIÓ DE DESPESES

L’empresa assumirà totes les despeses derivades de la realització del treball a distància.

 

TEMPS DE TREBALL

La persona treballadora pot flexibilitzar el seu horari, respectant els temps de disponibilitat obligatòria i normes legals de temps de treball i descansos.

 

REGISTRE HORARI:

Amb els mateixos requisits que per a les persones treballadores presencials i fidel a la realitat.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les persones treballadores a distància, tenen els mateixos drets que les persones treballadores presencials, pel que l’avaluació de riscos ho tindrà en compte, especialment en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius (distribució de la jornada, temps de disponibilitat, descansos i desconnexions)

 

DRET A LA INTIMITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 • S’ha de garantir el dret a la intimitat.
 • La persona treballadora no ha de prestar el seu material per a la prestació del treball.
 • No es pot exigir la instal·lació de programes o aplicacions de l’empresa als dispositius de la persona treballadora.

 

DESCONNEXIÓ DIGITAL

 • Fora del seu horari de treball, les persones que prestin serveis a distància, tenen dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball, mateix dret que tenen les persones treballadores presencials.
 • Cal elaborar una política interna en aquest sentit, amb l’audiència prèvia de la representació legal de les persones treballadores.

 

FACULTATS D’ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ I CONTROL DE L’EMPRESA

Les persones treballadores a distància han de complir:

 • Les instruccions de l’empresa sobre protecció de dades i de seguretat de la informació.
 • Les instruccions d’ús i conservació dels equips facilitats per l’empresa.
 • L’empresa podrà adoptar mesures de vigilància i control de les obligacions laborals de la persona treballadora, inclosa la utilització de mitjans telemàtics.

 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:

Pot establir llocs de treball i funcions susceptibles de treball a distància, la durada màxima, la jornada màxima i el que creguin convenient regular.

Aquesta disposició no és aplicable al personal laboral de les administracions públiques, que tindran una regulació expressa. Fins aquesta no s’aprovi, aquest col·lectiu es regirà per l’art. 13 de l’Estatut dels treballadors vigent a l’entrada en vigor d’aquest RDLlei.

 

SITUACIONS DE TREBALL A DISTÀNCIA VIGENTS 13/10/2020:

 • Els serà d’aplicació aquest RDLlei des del dia en què perdin la seva vigència, essent la data màxima de caducitat el 23/09/2021 o el 23/09/2023 si els així ho acorden les parts signants.
 • No es podran compensar, ni absorbir, ni fer desaparèixer les condicions més beneficioses actuals.
 • El nou pacte de treball a distància es formalitzarà abans que passin 3 mesos des que es va acabar l’anterior.

 

TREBALL A DISTÀNCIA COM A MESURA PER LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (Art. 5 RDLlei 8/2020)

 • Se li segueix aplicant la legislació ordinària mentre es mantinguin les causes derivades de la pandèmia.
 • Les empreses facilitaran el mitjans, equips, eines, consumibles i manteniments necessaris.
 • La compensació de despeses s’establirà per negociació col·lectiva.

 

PROCEDIMENT EN CAS DE DESACORD

Les disconformitats entre les parts per a l’accés, la revisió i modificació del treball a distància tenen caràcter urgent. Es prescindeix de la conciliació prèvia administrativa.

 

TENEN DRET A TREBALLAR A DISTÀNCIA, si és compatible amb les seves funcions:

 • Les persones que simultàniament a la feina cursin estudis acadèmics o professionals.
 • Les persones amb consideració de víctimes de violència de gènere o del terrorisme.

 

ALTRES MATÈRIES REGULADES EN EL AQUEST RDLLEI

 

PLA “ME CUIDA” Es prorroga fins el 31/01/2021 el (Art. 6 RDLlei 8/2020), que estableix el dret a adaptar la jornada i/o reduir-la fins el 100% en cas de tenir deures familiars a conseqüència de la COVID-19. En vigor des de 23/09/2020

 

Les baixes d’incapacitat temporal del personal sanitari i socio-sanitari, que derivin de la infecció del SARS-CoV2 a la feina i la mort per aquesta causa, en el període de 5 anys des del contagi, es consideren derivades d’accident de treball. En vigor des de 23/09/2020

 

Les baixes d’incapacitat temporal seran pagades com a accident de treball:

Si ho són per aïllament o contagi de la COVID-19, excepte que el contagi hagi estat exclusivament a causa del treball, en què serà qualificat d’accident de treball.

Si cal entrar o sortir  per anar a treballar, d’un municipi que està aïllat, si l’activitat no és essencial i si no és possible fer-ho a distància. Calen certificacions de l’Ajuntament i de l’empresa, si no es pot fer treball a distància. També cal certificat d’empadronament, certificat de treballar en el centre de treball inaccessible i certificat de no tancament de centre de treball.

Si la prohibició d’entrada o sortida del municipi va ser anterior a 14/03/2020:

Treballadors per compta aliena: s’expedirà una baixa amb efectes del dia de la prohibició i fins el dia 29/03/2020.

Treballadors per compta pròpia: s’expedirà una baixa per la durada de la prohibició.

Prestació incompatible amb qualsevol altre de la Seg. Social.

En vigor des de 23/09/2020

 

Prestació de l’ingrés mínim vital, tramitades abans de 23/09/2020 i que no tenen resolució expressa, s’han de resoldre en 6 mesos des de la sol·licitud. Si no es pot comprovar l’estat de vulnerabilitat de la persona sol·licitant, la resolució declararà la impossibilitat de continuar tramitant el procediment. Només s’hi podrà interposar R. Prèvia als efectes de demostrar la vulnerabilitat.

Es modifiquen molts apartats del RDLlei 20/2020, pel que s’estableix l’ingrés mínim vital, que deixem pel seu estudi a banda d’aquest resum. En vigor des de 23/09/2020

 

Firma electrònica: S’establiran mitjans d’identificació per a generar certificats digitals, que tinguin la mateixa fiabilitat que la presència física.

 

ENTRADA EN VIGOR: 13/10/2020, excepte els punts en els que especifiquem una altra data.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR