RESTRICCIONS A CATALUNYA DEL 07/01/20201 al 18/01/2021

Data de publicació: 1/5/2021

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Segueix un extracte de la Resolució SLT/1/2021, confeccionat amb la intenció de donar-los una visió general de la norma. Per al seu correcte coneixement cal la lectura del redactat original que poden llegir en el DOGC d’avui, o bé clicant aquí.

 

Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

Només es permet l’entrada i sortida de Catalunya, pels motius següents:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. Compliment d’obligacions laborals i/o obligacions derivades de l’activitat professional o empresarial, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 3. Assistència a centres educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 4. Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 5. Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables i recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 7. Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 8. Renovacions de permisos, documentació oficial i tràmits administratius presencials i inajornables.
 9. Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 10. Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 11. A causa de força major o situació de necessitat.
 12. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

 

Permesos desplaçaments per competicions esportives autoritzades.

Permesa la circulació en trànsit i de transport de mercaderies.

 

Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

Confinament municipal excepte en els casos del punt anterior.

Permès l’accés a municipis limítrofs per a la realització d’activitat física  esportiva individual a l’aire lliure.

Permesos desplaçaments per competicions esportives autoritzades.

Permesa la circulació en trànsit i de transport de mercaderies.

 

Desplaçaments personals

A més de les restriccions anteriors, es recomana el confinament domiciliari, el respecte pel distanciament, la higiene i protecció a través de mascareta, així com l’atenció a fer activitats només amb la bombolla de convivència.

 

Restricció de la mobilitat nocturna

Toc de queda entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, excepte:

 • Desplaçament per assistència sanitària, veterinària i farmacèutica d’urgència.
 • Anar o tornar del centre de treball o desplaçaments inherents al treball.
 • Desplaçaments de persones professionals o voluntàries per a serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i de recollida de menjar.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
 • Recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
 • La circulació de vehicles amb origen i destí fora de Catalunya i per a transport de mercaderies.

 

Horaris de tancament

 • General, obertura permesa entre les 06.00 h. i les 21.00 h.
 • Activitats culturals i recollides en serveis d’alimentació: entre les 06.00 h. i les 22.00 h.
 • Restauració a domicili: de 06.00 h. i a 23.00 h.
 • No subjectes a horaris:
   • Restauració en àrees de servei.
   • Activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del D.Ll 27/2020.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 1. S’obliga a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, implantació de treball a distància i/o horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
 2. Compliment estricte de la normativa de prevenció de riscos laborals i :
 1. Garantir la distància de seguretat interpersonal mínima. Si no és possible, proporcionar EPI’s.
 2. Netejar, desinfectar, ventilar, evitar aglomeracions, guardar distanciament en zones de descans, establir zones d’entrada i sortida diferenciades, etc.
 3. Disposar d’aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 4. L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic,  per a desplaçaments per l’interior del centre de treball.
 5. Evitar la coincidència massiva de persones.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Nombre màxim: 6 persones i 2 bombolles de convivència, llevat que es tracti de convivents. Recomanació: que es restringeixin tant com sigui possible.
 2. Excepcions: activitats laborals, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic, activitats docents reglades, activitats extraescolars permeses activitats d’intervenció socioeducativa i transport escolar.
 3. No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes en l’espai públic, excepte sortides escolars o en les activitats d’intervenció socioeducativa.
 4. Persones que tinguin símptomes de COVID-19 o aïllades o en quarantena: No poden participar en cap activitat.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

 1. Si és possible, sense contacte físic amb els clients. Si implica contacte personal, cal cita prèvia individual, utilització d’EPI’s i extremar les mesures higièniques.
 2. Establiments i locals comercials de venda al detall, excepte els de productes essencials, de productes higiènics, centres de veterinària, perruqueries, centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria:
  1. Dissabtes i diumenges TANCATS,
  2. De dilluns a divendres poden obrir si:

a) Superfície de venda =< a 400 metres2 .

b) Aforament al 30%.

c) Aplicació rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

 1. Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, TANCATS, excepte:
  1. Productes essencials, de productes higiènics, centres de veterinària, perruqueries, centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria.
  2. Si tenen superfície de venda =< a 400 metres2 i d’accés directe i independent des de la via pública, aforament màxim del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques. No dissabtes ni diumenges.
  3. Equipaments culturals i esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les condicions que es diran.
 2. Locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials, tancats.
 3. Es permet la recollida al local de productes adquirits per telèfon o internet, amb les garanties suficients i el repartiment a domicili.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

 1. Aforament màxim: 30% i 500 persones. Garantir una bona ventilació.
 2. Si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació: màxim 30% i 1.000 persones.

 

Ús del transport públic

Excepte taxis, manteniment de l’oferta al 100%. Es pot ajustar horari nocturn.

Mascareta obligatòria sempre.

Vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, màxim 6 persones. No es pot ocupar la plaça del costat del conductor.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 1. Teatres, cinemes i auditoris, etc.:  
 1. Locals tancats: obertura només per a programació ordinària, aforament del 50% i màxim de 500 persones, assistents asseguts,  bona ventilació. Suspeses activitats extraordinàries.
 2. Sales de concert, cafès teatre o cafès concert: No es permet servei de bar.
 3. A l’aire lliure o en espais físics tancats ventilats: Control d’aglomeracions, aforament 50%, fins a 1.000 persones assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
 1. Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals:  Aforament al 50% .
 2. Tancament d’instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines.

Les instal·lacions i els equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir, si:

  • Aforament: 50% de l’aforament autoritzat, inclòs el públic.
  • S’estableixi un control d’accés.
  • Vestidors tancats, excepte piscina.
  • Activitats en grup: màxim 6 persones, inclòs/sa professor/a.

Piscines ubicades en espais tancats:

  • Aforament: 30%, inclòs el públic.
  • S’estableixi un control d’accés.
  • No activitats en grup.

Equipaments esportius no supervisats: Tancats, excepte centres de entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 1. Competicions esportives excepte oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals: Suspeses.
 2. Parcs i fires d’atraccions i establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats: Tancades.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts fins a les 20:00 hores.

 1. Activitats recreatives amb més de sis persones: Suspeses.

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

Activitats d’hostaleria i restauració

Obertura autoritzada, condicionada a:

Consum a la taula.

Aforament interior: 30%, distància de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents i ventilació garantida.

Terrasses: Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Comensals per taula o agrupació de taules: 4

Distància entre persones d’una mateixa taula: 1 metre.

Servei:

Es establiment: de 7:30 h. a 9:30 h. I de 13:00 h. a 15:30 h.

Lliuraments a domicili: de 06.00 h. i a 23.00 h.

Recollides: entre les 06.00 h. i les 22.00 h.

Hoteleria: Sopar fins a les 22.00 h. només per a  persones allotjades.

 

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Rigorositat en aplicació dels plans sectorials aprovats Comitè de D. Pla d'actuació del PROCICAT.
 2. Reducció de l'assistència presencial d'alumnat d'estudis post-obligatoris.
 3. Suspeses les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, excepte:
  1. Extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les AMIPES, les seves seccions esportives, les associacions esportives escolars, si estan previstes en programacions anuals, que es realitzin en el centre educatiu i en grups constants.
 4. Centres de formació d'adults, escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats: Reducció de l'assistència presencial dels alumnes.

 

Activitats docents universitàries

Tota la docència ha de ser virtual a excepció de les pràctiques i les avaluacions.

 

Equipaments cívics

Només es poden activitats telemàtiques no presencials, excepte els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Suspeses totes les presencials.

Mercats no sedentaris i fires de mercat: Aforament del 30%.

 

Activitats populars i tradicionals

Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

 

Durada de les mesures:

Inicialment del 7 al 18 de gener de 2021.

 

Nota:

En tots els casos en què es permet l’obertura, cal complir les indicacions del Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR