SANCIONS PER PRESENTAR EL COMPTES ANUALS FORA DE TERMINI

Data de publicació: 4/21/2017

Algunes empreses no presenten els seus comptes anuals (CA) al Registre Mercantil. Fins a la data poques rebien una sanció per no fer-ho, però això ha canviat. Si té una societat i no presentes les CA en el Registre Mercantil, li interessa llegir aquest article, ja que les sancions poden arribar als 300.000 euros.


Quan presentar o dipositar els Comptes Anuals en el Registre Mercantil?


Si la seva societat tanca l´exercici el 31 de desembre, tindrà fins al 30 de juliol per presentar els Comptes Anuals al Registre Mercantil. La presentació haurà de realitzar-la en el registre corresponent a la província on tingui el seu domicili social.

Fins ara es pot dir que no s´estaven posant sancions per no presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil. Però últimament s´estan imposant sancions entre 1.200 i 60.000 euros, per cada any de retard en el compliment, tot i que en casos extrems la sanció pot elevar-se a 300.000 euros.


Terminis per presentar Comptes Anuals

Els comptes anuals s´han de presentar al Registre Mercantil en el termini d´un mes des de la celebració de la Junta General, que generalment sol realitzar en els mesos de maig i juny.

Són els administradors de la societat, els que d´acord amb la Llei de societats de capital, estan obligats a elaborar els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l´exercici social. Llevat que s´estableixi una altra data en els estatuts de la societat acaba el 31 de desembre de cada any.

Per la seva banda, és obligatori convocar la junta general ordinària en els sis primers mesos de cada exercici de -normalment abans de finalitzar el mes de juny-.

En aquesta junta s´aprovaran els comptes anuals de l´exercici anterior, es censurarà la gestió social i es resoldrà sobre l´aplicació del resultat.

Després de la formulació, i dins dels sis mesos posteriors al tancament, aquests comptes han de ser sotmesos a l´aprovació de la junta general. Així mateix s´haurà de resoldre sobre l´aplicació del resultat de l´exercici, d´acord amb el balanç aprovat.

També és obligació de les empreses donar publicitat als comptes anuals, mitjançant el dipòsit en el registre mercantil de la província en què estigui inscrita la societat.

S´entén dins el termini reglamentari la presentació dels comptes per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, si es fa dins el mes següent a data de celebració de la Junta en la qual s´aproven. El còmput del mes és de data a data.


A tall de resum

Atès que per regla general l´exercici acaba el 31 de desembre, podríem resumir els terminis de la manera:

a) Formulació compte anuals: fins al 31 de març
b) Aprovació comptes anuals: fins al 30 de juny
c) Presentació comptes anuals en el Registre: 30 de juliol


Conseqüències de no presentar o dipositar a termini Comptes Anuals

Les societats no podran inscriure en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre persisteixi l´incompliment. Com a excepció a aquesta regla, si que podran inscriure:

- el cessament de l´administrador,
- 1 revocació de poders,
- la dissolució de la societat i
- el nomenament de liquidadors.

Això comporta la impossibilitat de nomenar administradors ni atorgar poders fins que no estiguin dipositats els comptes.

- El tancament del Registre Mercantil impossibilitarà a tercers conèixer la situació financera de la societat. Això provocarà que es presumeixi que existeixen complicacions econòmiques o de gestió de la societat.

- La imposició d´una sanció que pot anar de 1.200 a 60.000 euros, en funció del volum de facturació de la societat. tot i que la sanció pot elevar-se a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment.

- La responsabilitat de l´administrador, ja que aquest haurà de respondre davant de la societat, els socis i els creditors socials. La seva responsabilitat serà pels danys i perjudicis que causi a conseqüència de no haver complert els deures inherents del seu càrrec, entre ells, el dipòsit de comptes al Registre Mercantil.

- En cas que la societat es trobi en una situació d´insolvència, també respondrà per deutes de l´administrador. No dipositar els comptes anuals es considera com un supòsit de concurs de creditors culpable.

- Quan es comprovi que hi ha una causa legal perquè la societat es dissolgui i els administradors no actuïn diligentment en el termini de dos mesos, hauran de respondre solidàriament amb el seu propi patrimoni pels deutes de la societat, és a dir que es perdrà la responsabilitat limitada.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR