VIDUÏTAT EN LES PARELLES DE FET

Data de publicació: 6/16/2017

Recents sentències s'han pronunciat sobre els requisits que han de complir els membres de les parelles de fet per accedir a la pensió de viduïtat. Les controvèrsies sorgeixen després de la sentència del TCO 40/2014 que va anul·lar el paràgraf 5è de l'art.174.3 de la llavors vigent LGSS unificant, en totes les comunitats autònomes, l'acreditació de la parella de fet a efectes de l'accés a la pensió. Des de llavors, per accedir a la pensió de viduïtat, les parelles de fet han d'acreditar, entre altres requisits, la seva inscripció bé en el registre de la comunitat autònoma o de l'ajuntament o bé davant notari, amb almenys 2 anys d'antelació al fet causant . S'elimina d'aquesta manera, la remissió al concepte de parella de fet d'acord amb el dret civil propi de les comunitats autònomes que disposin d'ell.

 

Les sentències analitzades afecten dues d'aquestes comunitats autònomes.

 

1. Catalunya (J. Social 33 Barcelona 6-4-17).

 

El dret civil català reconeix la condició de parella de fet als que acreditin una convivència marital no interrompuda de 2 anys. Per això, fins a la sentència del TCO els membres de les parelles de fet catalanes podien accedir a la pensió de viduïtat sense necessitat d'acreditar 2 anys d'inscripció en registre municipal o autonòmic, o de constitució davant notari. Després de la sentència es va restringir l'accés a la pensió de viduïtat a qui reunís, a més, aquest requisit.

 

La sentència del TCO estenia els seus efectes als nous supòsits i als procediments on encara no hagués recaigut una resolució ferma. No obstant això, es planteja la qüestió relativa a la data d'efectes d'aquesta sentència: des de la publicació al BOE (10-4-14) o transcorreguts dos anys des de la mateixa.

 

Contràriament al mantingut fins ara pel TSJ Catalunya, per al Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, la sentència del TCO ha d'afectar els supòsits de fet produïts com a mínim 2 anys més tard de la publicació. Exigir el requisit des de la publicació de la sentència, atenta als principis de seguretat jurídica i d'igualtat davant la llei, ja que es fa d'impossible compliment privant a les parelles de fet durant aquests dos anys, del dret a l'accés a la pensió de viduïtat .

 

A aquestes consideracions se suma que fins a data molt recent en la majoria dels ajuntaments de Catalunya no existien registres de parelles de fet a causa de la no-necessitat amb vista a la consideració legal de parelles de fet. Va ser després de la publicació de la sentència del TCO quan es va fer necessària la creació del registre de parelles de fet per tal de facilitar el dret a percebre la pensió de viduïtat, entrant en funcionament el registre únic de parelles de fet de Catalunya el 3-4 -17, dos dies abans que el Jutjat dictés la seva sentència

 

Per això, el Jutjat reconeix el dret a la pensió de viduïtat a una dona que no estava inscrita com a parella de fet en el registre. A la data del fet causant (accident aeri de Germanwings el 24-3-15) era cronològicament impossible acreditar el nou requisit a Catalunya d'inscripció registral o constitució notarial de la parella amb una antelació de dos anys. A més, la demandant acreditava deu anys de convivència amb el difunt, així com un compromís de vida en comú com ho demostra la compra d'un habitatge, el préstec hipotecari i la filla en comú.

 

2. Galícia (TS unif doctrina 4-5-17, EDJ 84503)

 

El TS resol en cassació per unificació de doctrina la demanda interposada per una dona que sol·licitava una pensió de viduïtat per la mort, anterior a la sentència del TCO, de la seva parella de fet. Tant la mútua competent com el Jutjat del Social deneguen la pensió de viduïtat ja que la parella de fet estava inscrita al registre de Vigo i no en el de Galícia com exigeix ​​el seu dret civil propi.

 

Interposat recurs de suplicació, el TSJ Galícia reconeix la pensió, ja que en el moment de dictar la sentència ja s'havia publicat la sentència del TCO que estenia els seus efectes als procediments on encara no hagués recaigut una resolució ferma. El TS confirma ara la sentència del TSJ Galícia. No és aplicable el dret civil de Galícia a l'efecte del reconeixement de la condició de parella de fet, s'ha d'aplicar la LGSS segons la qual l'existència de parella de fet s'acredita amb la inscripció en algun dels registres específics existents a les comunitats autònomes o ajuntament del lloc de residència.

 

No és obligatòria, per tant, la inscripció en el registre de la Comunitat autònoma amb dret civil propi, sent la seva deficient amb la inscripció al registre municipal.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.