QUI ÉS UN FALS AUTÒNOM?

No hi ha una definició legal per a aquesta figura, però establirem que un fals autònom és una persona la relació de la qual amb l'empresa compleix tots els requisits per considerar-se com a treballador per compte d'altri, però aquesta s'ha configurat mitjançant una prestació de serveis com a autònom enquadrat al RETA.

Com podem determinar si una persona és un fals autònom?

  1. El fals autònom exerceix les seves funcions acatant les directrius empresarials, no de manera lliure.
  2. La retribució salarial que rep el treballador és determinada per l'empresa.
  3. Hi ha una relació clara de dependència amb l'empresa.
  4. El treballador fa servir els mitjans de producció de l'empresa o s'atén les estratègies empresarials de l'organització per a la qual treballa.

Exemples:

Autònom:

Un fuster encarrega fer la cuina d’un client a un autònom. Li dona un disseny i estableix els materials que ha d’utilitzar. Finalment li dona un dia de finalització dels treballs.

Acabats els treballs l’autònom factura segons les seves tarifes.

Fals autònom:

Un fuster encarrega fer la cuina d’un client a un autònom. Li dona un disseny i li diu que ja pot començar a tallar la fusta segons els plànols, que quan acabi comenci a vernissar, que demà al matí quan comencin la jornada aniran amb un treballador de l’empresa i l’empresari a desmuntar la cuina vella, després aniran a dinar seguiran fins acabar la jornada.

Acabats els treballs l’autònom factura al preu hora que han quedat amb l’empresari.

Vist això la diferenciació entre el fals autònom i l’autònom està en veure si està o no integrat en l’estructura productiva de l’empresa. Estar-ho determina ser fals autònom.

Qui és autònom econòmicament depenent?

L’autònom que, complint els requisits per a no ser considerat fals autònom, factura el 75% o més de la seva facturació a un mateix client.

En aquest sentit, l’autònom de l’exemple anterior seria un TRADE, o autònom econòmicament depenent, si anés fent encàrrecs per la mateixa empresa i no tingués cap treballador a càrrec seu.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Està prohibit acomiadar?

La “prohibició d’acomiadar” va aparèixer per primer cop al Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, en què s'establia que les causes que poguessin justificar un ERTO COVID (fos de Força Major o ETOP) no podien servir de base per acomiadar persones treballadores, però no prohibia l’amortització de llocs de treball per causes que no estiguessin vinculades al virus SARS-CoV-2.

Durant aquests mesos, els diferents Tribunals han anat definint que:

Conclusió: Es qualifiquen d'improcedents tots  els acomiadaments en què la causa està directament vinculada a la situació de pandèmia.

El Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, es tornen a limitar les causes d’acomiadament, per a les empreses que accedeixin a ajudes econòmiques directes per pal·liar l’augment de despesa energètica o a les que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic.

L’empresa rep ajudes directes per causes relacionades amb el preu de l’energia o si decideix acollir-se a un ERTO per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, té prohibit acomiadar per aquests motius fins el 30 de juny de 2022.

Per tots els altres motius, l’empresa té dret a procedir a un acomiadament igualment com hi tenia dret abans de la pandèmia.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

FESTES LABORALS 2023

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents:

Al territori d'Aran, el dia 26 de desembre queda substituïda per la de 17 de juny.

De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

A més de les festes esmentades, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

ÚS DE LA MASCARETA II

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, BOE DE 19/04/2022.

Resumim tot seguit els aspectes més destacats de la norma publicada aquest matí al butlletí Oficial de l’Estat.

En relació a l’ús de la mascareta:

No serà obligatori l’ús de la mascareta per aquelles persones que tinguin alguna patologia que pugui resultar agreujada a causa de la seva utilització. Tampoc l’utilitzaran persones discapacitades, dependents, sense autonomia per atreure’s la mascareta, ni en aquelles situacions en què l’ús de la mascareta resulti incompatible.

En tots els altres espais la mascareta no és obligatòria, el que no vol dir que no es pugui o que no s’hagi de seguir portant.

És per això que els aconsellem que no en prescindeixin i que demanin al seu servei de prevenció que els faci un informe en relació als llocs de treball que l’han de portar i els que no.

Els recordem que, malgrat que portar la mascareta no sigui obligatori, poden obligar a les persones treballadores a dur-la, igual que podem fer dur un vestuari logotipat o establim alguna altra obligació dins de l’empresa.

Per a qualsevol dubte, ampliació o aclariment, restem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

ÚS DE LA MASCARETA

La RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, suprimeix l’obligatorietat de portar mascareta dins el centre per als alumnes dels cicles d'educació primària i d'educació secundària, sense que es faci referència a res més.

Per tant, segueix vigent la normativa respecte l’ús la mascareta en centres de treball, restaurants, comerços i tots els llocs i situacions en què era obligatori.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal d’aquest despatx. L’atendrem gustosament.

NORMES DE COTITZACIÓ 2022

Per al seu coneixement i efectes, els resumim els aspectes més importants de l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, publica les normals de cotització, amb efectes retroactius des del 01 de gener de 2022.

RÈGIM GENERAL:

Bases:

S’estableix una base màxima de 4.139,40 € i una base mínima e 1.166,70 €, amb les següents excepcions: Pel grup de cotització 1(Enginyers i llicenciats i personal d’alta direcció), la base mínima és de 1.629,30 €, per al grup 2 (Enginyers tècnics, pèrits i ajudats titulats), de 1.351,20 € i per al grup 3 (caps administratius i de taller)1.1175,40 €.

Tipus de cotització:

Els contractes de Règim general de durada determinada de menys de 30 dies tenen una cotització addicional del 27,53 €, excepte els de substitució.

Els contracte de formació i aprenentatge i formatius en alternança, cotitzen 56,71 € per contingències comunes, 6,51 € per contingències professionals i 3,59 € per FOGASA. Si procedeix cotitzar atur: 7,05%

Contractes a temps parcial, base mínima cotització per hores:

AUTÒNOMS

Nota: En el RETA hi ha especificitats per a col·lectius i situacions diverses. Consultar.

Tipus de cotització:

EMPLEADES DE LA LLAR

S’estableix la nova relació de salaris i la seva corresponent base de cotització. Poden consultar-nos o els hi facilitarem, si és del seu interès.

Tipus de cotització:

Quedem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

Línia d’ajuts: Activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Beneficiaris:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, bars,
restaurants i cafeteries, incloses i donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que varen ser afectades per la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Termini de presentació:

De d’avui i fins el 3 de maig a les 14:00 hores.

Import de l’ajut:

Sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

Quedem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

CALENDARI SEGON TRIMESTRE 2022

Els informem de quin serà el nostre horari d'atenció al client durant aquest 2n trimestre:

Els dies en groc, aquest despatx romandrà tancat.

Els dies 14 d'abril i 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a les 2 de la tarda.

Disculpin les molèsties.

AVUI ENTREN EN VIGOR LES NOVES FORMES DE CONTRACTACIÓ

Des d’avui només es poden formalitzar els contractes següents:

Tota contractació que es faci a una persona treballadora haurà d’encaixar-se en aquests tipus de contractes, no essent possible fer contractes temporals EXCEPTE QUE HI HAGI UNA CAUSA AJUSTADA A DRET I CLARAMENT JUSTIFICABLE.

Els aconsellem comentar totes les contractacions amb aquest despatx, amb més cura del que ho fèiem fins ara, per a poder anar acostumant-nos a aquesta nova realitat.

Quedem a la seva disposició.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.

El detall cal comentar-lo amb el personal del nostre despatx, que l’atendà gustosament.

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Les empreses estan obligades a prevenir i reduir tant els accidents físics com els riscos psicosocials, encara que tinguessin un sol treballador, creant un entorn que respecti els drets dels treballadors, eliminant qualsevol forma d'assetjament o discriminació, que inciti a situacions no desitjades.

L'empresa ha de tenir protocols ben definits que impedeixin i aturin les accions que perjudiquin els treballadors. Han de definir pautes que ens permetin identificar una situació d'assetjament, ja sigui moral, sexual o per sexe, per tal de resoldre una situació discriminatòria, intentant, en tot moment, garantir els drets de les víctimes, així com una manera eficaç de presentar reclamacions.

Què pretén evitar el protocol?

El fet que l’empresa tingui obligació de tenir aquest protocol, no vol dir que calgui fer un curs, que algunes empreses de formació ens venen com a obligatori.

Si ho volen, els podem facilitar un model orientatiu per a implantar el protocol a la seva empresa. Contacti’n amb Gabinet Permar SL.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem.